Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kendisine bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü “canlı sucul kaynakların sürdürülebilir avcılığı” konusunda uygulamaya koyduğu bütün olumlu politikalara rağmen ülkemizde yasa dışı balık avcılığı ve ticareti neredeyse engellenemez bir şekilde devam etmektedir. Genel Müdürlük, il ve taşra teşkilatlarının insanüstü çaba ve gayretlerine rağmen balıkçı dükkânları, pazar yerleri ve hatta büyük marketler de bile her türden yasa dışı su ürünü pervasız bir şekilde pazarlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ortak kamu malı olan canlı doğal kaynakların korunması sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir görevdir. Günümüzde bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için en önemli adım yasa dışı avcılığın engellenmesidir. Yasa dışı avcılığın engellenmesi ise ancak yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi ile başlayacak bir süreçtir. Ya da başka bir deyişle, yasa dışı balık ticareti engellenmeden yasa dışı avcılığın engellenmesi olası değildir.
Bu nedenle yasa dışı avcılığın engellenmesi konusunda alınacak en acil önlem, yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi için hukuki düzenleme ve kurumlar arası görev paylaşımının hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminin temel yasası olan, 1380 sayılı 22/03/1971 tarihli Su Ürünleri Kanunun Koruma ve Kontrol, başlığı altında bulunan 33. madde ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Yasa görüldüğü üzere Belediyeleri kanunun uygulanması konusunda yetkili ve sorumlu kılmıştır.
Yukarıdaki açık hükme rağmen “Belediyelerin Kuruluş ve Görevleri” Hakkındaki Kanun’un sağlıklı yorumlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysa en son İç İşleri Bakanlığının 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görev, Yetki ve Sorumluluk” ile ilgili Üçüncü Bölüm’ünde yer alan 10. maddenin a/6 bendinin içeriği “Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek” hükmüne amirdir. Yasaların açık hükmüne rağmen belediyelerce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine verdiği yükümlülüğün göz ardı edildiği veya gözden kaçırdıkları bir husus olması dikkat çekmektedir.
Hali hazırda belediyeler bünyesindeki bu mevcut durum, kadro yapısı nedeni ile altından kalkılamayacak bu görevin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın il ve taşra teşkilatlarının omuzlarına yıkılmasına neden olmaktadır. Ne var ki bu görev kadro ve lojistik altyapısı nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tek başına altından kalkabileceği bir görev değildir. Yasa dışı balık ticaretini engellemek ancak Su Ürünleri Kanunu ile sorumlu ve yetkili kılınan belediyelerin kendilerine öngörülen yükümlülüklerini ifa etmeleri ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nda belediyeleri net bir şekilde görevlendiren hükme karşın uygulamada görülen boşluğun giderilmesi açısından aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak,
İç İşleri Bakanlığının bir genelge ile Belediye zabıta teşkilatlarının Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları net bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını;
ayrıca Belediyelerin bu görevleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için Veteriner Şube Müdürlükleri bünyesinde bir Su Ürünleri Birimi kurulmasını ve bu birimlerde de en az bir su ürünleri mühendisi istihdam edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Kenan Kedikli İstanbul Diger K. Sahibi
 • Murat Yıldız İzmir İşçi 8 yıl önce
 • Emre A. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Ali A. KKTC Tekniker 8 yıl önce
 • İbrahim Selim Trabzon Mühendis 8 yıl önce
 • Ewren B. Kayseri Mühendis 8 yıl önce
 • Cihan B. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Simge Ünlü Sakarya Öğretim Elemanı 8 yıl önce
 • Olcay Ş. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Derviş Öcal Diyarbakır İşsiz 8 yıl önce
 • Görkem T. Ankara Memur 8 yıl önce
 • Recep E. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Hasan Ertaş Gaziantep Bilgisayar 8 yıl önce
 • Sabriye Ertaş Adana Hemşire 8 yıl önce
 • Bayram Ertaş Adana Emekli 8 yıl önce
 • Oğuz Turan Antalya Mühendis 8 yıl önce
 • Kenan Efraim Samsun Öğretmen 8 yıl önce
 • Eray K. Samsun - 8 yıl önce
 • Emine Güven Gümüşkaya İstanbul İşçi 8 yıl önce
 • Berna T. Diyarbakır Mühendis 8 yıl önce
 • Murat K. Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Güneş Bircan İzmir Emekli 8 yıl önce
 • Emel Oysal Bursa Mühendis 8 yıl önce
 • Yasemin Çamlıbel İstanbul İç Mimar 8 yıl önce
 • Ömer Yalçın Bursa Mühendis 8 yıl önce
 • Aylin Eren İzmir İç Mimar 8 yıl önce
 • Melkan Gürsel İstanbul Yönetici 8 yıl önce
 • İbrahim Çelik İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Murat Haser İstanbul İç Mimar 8 yıl önce
 • Salih Koşar İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Nevzat K. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Selin M. İsparta Mühendis 8 yıl önce
 • Orhan Aslan Tokat Memur 8 yıl önce
 • Boray Acar Bursa Mühendis 8 yıl önce
 • Neslican Baran Çanakkale Mühendis 8 yıl önce
 • Ali Erdem İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Erkan Balıkçı Bursa Mühendis 8 yıl önce
 • Yenal K. Samsun Emekli 8 yıl önce
 • Muzaffer Bircan Çanakkale Muhasebeci 8 yıl önce
 • Süleyman Kutlu Antalya Mühendis 8 yıl önce
 • Naile Kutlu Ankara Eczacı 8 yıl önce
 • Hasene Kutlu Ankara Emekli 8 yıl önce
 • Bekir Kutlu Ankara Doktor 8 yıl önce
 • Ketty Ayşe Özcan İstanbul Diş Hekimi 8 yıl önce
 • Banu Özcan Ankara Avukat 8 yıl önce
 • Tuncay Ceylan Çanakkale Turizm 8 yıl önce
 • Tuncay Altuntaş Ankara Memur 8 yıl önce
 • Deniz Sabır İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Ebru Ceylan İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Candan Vardar Kırklareli Hemşire 8 yıl önce
 • Ufuk Ekren İzmir Muhasebeci 8 yıl önce
 • Hatice Aslan Gaziantep Memur 8 yıl önce
 • Çetin Aslan Gaziantep İşçi 8 yıl önce
 • Mertin Aslan Gaziantep Tekniker 8 yıl önce
 • Bilge Ceylan İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Özge Ceylan İzmir Memur 8 yıl önce
 • Ayşen Ceylan İzmir Tekstil 8 yıl önce
 • Mustafa Ceylan Bursa Tekniker 8 yıl önce
 • Ahmet Acar İstanbul Aşçı 8 yıl önce
 • Cemre Şahin Balıkesir Öğrenci 8 yıl önce
 • Esma E. Ankara - 8 yıl önce
 • Gülay Aslan Gaziantep Kimyager 8 yıl önce
 • Hasan Aslan Gaziantep Memur 8 yıl önce
 • Neriman Aslan Gaziantep Emekli 8 yıl önce
 • Hüseyin Aslan Gaziantep Esnaf 8 yıl önce
 • Murat Y. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Savaş A. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Elvan A. Trabzon Mühendis 8 yıl önce
 • Mert Alp Ankara Öğrenci 8 yıl önce
 • Hatice Murat İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Eser Atalas İstanbul Yönetici 8 yıl önce
 • Mehmet G. Ankara Sanayici 8 yıl önce
 • Erdinç Ece İzmir Kimyager 8 yıl önce
 • Ayla K. Ankara Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Gülistan K. Sakarya Mühendis 8 yıl önce
 • Türkan Şahan Gaziantep Mühendis 8 yıl önce
 • Hamdi Ekizoğlu Kayseri Mühendis 8 yıl önce
 • Azize Asdarli Zonguldak Mühendis 8 yıl önce
 • Zeynep Acar İstanbul Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Sema Dülger İstanbul Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Münevver Gündoğdu İstanbul Öğretmen 8 yıl önce
 • Sabire Can Elazığ Mühendis 8 yıl önce
 • Mustafa Eren Yurtdışı Tekniker 8 yıl önce
 • Salih Tiran Edirne Memur 8 yıl önce
 • Cenk Özkök Tekirdağ Tekniker 8 yıl önce
 • Gülşah Vardar Kırklareli Muhasebeci 8 yıl önce
 • Emrah Varilci Ordu Mühendis 8 yıl önce
 • Pervin Vardar Kırklareli Hemşire 8 yıl önce
 • Ümit Vardar Kırklareli Memur 8 yıl önce
 • Bülent Y. Sinop Veteriner 8 yıl önce
 • İffet Vardar Kırklareli Hemşire 8 yıl önce
 • Tolga Eren Ş. İstanbul İşçi 8 yıl önce
 • Muharrem D. Kocaeli Mühendis 8 yıl önce
 • Firuze Ç. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Akın Vardar Kırklareli Memur 8 yıl önce
 • Gülşen Vardar Kırklareli Mühendis 8 yıl önce
 • İsmail Şahin İstanbul İşçi 8 yıl önce
 • İsmet Vardar Kırklareli Emekli 8 yıl önce
 • Ahmet Duru Eskişehir Mühendis 8 yıl önce
 • Hüseyin Şahin İstanbul İşçi 8 yıl önce
 • Emre Güven Antalya Mühendis 8 yıl önce
 
« Geri1  …  345678910111213  …  34İleri »

Görseller

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve