Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kendisine bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü “canlı sucul kaynakların sürdürülebilir avcılığı” konusunda uygulamaya koyduğu bütün olumlu politikalara rağmen ülkemizde yasa dışı balık avcılığı ve ticareti neredeyse engellenemez bir şekilde devam etmektedir. Genel Müdürlük, il ve taşra teşkilatlarının insanüstü çaba ve gayretlerine rağmen balıkçı dükkânları, pazar yerleri ve hatta büyük marketler de bile her türden yasa dışı su ürünü pervasız bir şekilde pazarlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ortak kamu malı olan canlı doğal kaynakların korunması sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir görevdir. Günümüzde bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için en önemli adım yasa dışı avcılığın engellenmesidir. Yasa dışı avcılığın engellenmesi ise ancak yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi ile başlayacak bir süreçtir. Ya da başka bir deyişle, yasa dışı balık ticareti engellenmeden yasa dışı avcılığın engellenmesi olası değildir.
Bu nedenle yasa dışı avcılığın engellenmesi konusunda alınacak en acil önlem, yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi için hukuki düzenleme ve kurumlar arası görev paylaşımının hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminin temel yasası olan, 1380 sayılı 22/03/1971 tarihli Su Ürünleri Kanunun Koruma ve Kontrol, başlığı altında bulunan 33. madde ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Yasa görüldüğü üzere Belediyeleri kanunun uygulanması konusunda yetkili ve sorumlu kılmıştır.
Yukarıdaki açık hükme rağmen “Belediyelerin Kuruluş ve Görevleri” Hakkındaki Kanun’un sağlıklı yorumlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysa en son İç İşleri Bakanlığının 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görev, Yetki ve Sorumluluk” ile ilgili Üçüncü Bölüm’ünde yer alan 10. maddenin a/6 bendinin içeriği “Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek” hükmüne amirdir. Yasaların açık hükmüne rağmen belediyelerce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine verdiği yükümlülüğün göz ardı edildiği veya gözden kaçırdıkları bir husus olması dikkat çekmektedir.
Hali hazırda belediyeler bünyesindeki bu mevcut durum, kadro yapısı nedeni ile altından kalkılamayacak bu görevin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın il ve taşra teşkilatlarının omuzlarına yıkılmasına neden olmaktadır. Ne var ki bu görev kadro ve lojistik altyapısı nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tek başına altından kalkabileceği bir görev değildir. Yasa dışı balık ticaretini engellemek ancak Su Ürünleri Kanunu ile sorumlu ve yetkili kılınan belediyelerin kendilerine öngörülen yükümlülüklerini ifa etmeleri ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nda belediyeleri net bir şekilde görevlendiren hükme karşın uygulamada görülen boşluğun giderilmesi açısından aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak,
İç İşleri Bakanlığının bir genelge ile Belediye zabıta teşkilatlarının Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları net bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını;
ayrıca Belediyelerin bu görevleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için Veteriner Şube Müdürlükleri bünyesinde bir Su Ürünleri Birimi kurulmasını ve bu birimlerde de en az bir su ürünleri mühendisi istihdam edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Kenan Kedikli İstanbul Diger K. Sahibi
 • Handan Donat Hatay Memur 8 yıl önce
 • Armağan Donat Trabzon Hemşire 8 yıl önce
 • Sıdıka Donat Hatay Kimyager 8 yıl önce
 • Cemal Örs Artvin Memur 8 yıl önce
 • Tülay Örs Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Yaşar Örs Antalya Bankacılık-Sigorta 8 yıl önce
 • Alikoç Örs Antalya Emekli 8 yıl önce
 • Gökhan S. Amasya Mühendis 8 yıl önce
 • Mediha Örs Antalya Muhasebeci 8 yıl önce
 • Leman Eldeleklioğlu Kahramanmaraş Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Burcu Şenoğlu Rize Mühendis 8 yıl önce
 • Erhan Y. Mersin Emlak 8 yıl önce
 • İl Bilge Aslıhan Tamer Kütahya Memur 8 yıl önce
 • Sevilay Erol İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Nurten Uyar İzmir Tekniker 8 yıl önce
 • Turgut Gaşgiller Erzurum Mühendis 8 yıl önce
 • Gülay Gaşgiller Edirne Memur 8 yıl önce
 • Halide Gaşgiller Antalya Doktor 8 yıl önce
 • Şaban Gaşgiller Kocaeli Mühendis 8 yıl önce
 • Ali Gaşgiller Kocaeli Muhasebeci 8 yıl önce
 • Hilmi Gaşgiller Kocaeli Memur 8 yıl önce
 • Doğan Gaşgiller Kocaeli Bilgisayar 8 yıl önce
 • Ayşegül A. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Salih E. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Adnan Tınaz Bursa Mühendis 8 yıl önce
 • Yıldız D. İstanbul - 8 yıl önce
 • Erkut Tınaz Bursa Memur 8 yıl önce
 • Hüdayi Tınaz Kastamonu Memur 8 yıl önce
 • Zeliha Yildirim İstanbul - 8 yıl önce
 • Erol Tınaz Bilecik Esnaf 8 yıl önce
 • Ayse Kaya Gaziantep Mühendis 8 yıl önce
 • İsmail Şanlı Düzce Eczacı 8 yıl önce
 • Gülten Şanlı Edirne Hemşire 8 yıl önce
 • Murat Kiliç Malatya Mühendis 8 yıl önce
 • Ali Şanlı Bolu Memur 8 yıl önce
 • Adem Şanlı Bolu Muhasebeci 8 yıl önce
 • Cavit Şanlı Düzce Aşçı 8 yıl önce
 • Ebru Şanlı Düzce Hemşire 8 yıl önce
 • Gülizar Şanlı Düzce Emekli 8 yıl önce
 • Neslihan Bilir Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Bayram Tekin İstanbul Muhasebeci 8 yıl önce
 • Emrah İnanır Bursa Mühendis 8 yıl önce
 • Orhun V. İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Musa Akkuş İstanbul Tekstil 8 yıl önce
 • Ezgi K. Ankara Memur 8 yıl önce
 • Deniz K. İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Gülşen Şahin Amasya Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Osman Şahin Sivas Mühendis 8 yıl önce
 • Husnugul K. Samsun Emekli 8 yıl önce
 • Batuhan Çarıkçı İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Anil G. İzmir Bilgisayar 8 yıl önce
 • Berati Yaman Samsun Memur 8 yıl önce
 • Nevzat Kantekin Samsun İşçi 8 yıl önce
 • Cevata Aydin Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Yiğit E. Samsun Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Neval Akgün İsparta Mühendis 8 yıl önce
 • Duygu Alkan İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Özay Ç. Kastamonu Bilgisayar 8 yıl önce
 • Esma K. Ankara Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Melahat G. Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Ali G. Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Mine Tekman İstanbul Bilgisayar 8 yıl önce
 • Mükerrem Çetinkaya Çankırı Memur 8 yıl önce
 • Barış Uluser İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Dursun Özdoğan Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Sultan Karakuş İstanbul Öğretmen 8 yıl önce
 • İsmail Kılıç Afyon İşsiz 8 yıl önce
 • Emine Şişman İstanbul Turizm 8 yıl önce
 • Sinan Mavruk Adana Öğretim Elemanı 8 yıl önce
 • Hayrettin Turna KKTC Ekonomist 8 yıl önce
 • Caner Bal İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Ercan Süt İstanbul Psikolog 8 yıl önce
 • Ufuk Bora G. Ankara Öğrenci 8 yıl önce
 • Ali Şahin Kırıkkale Emekli 8 yıl önce
 • Reşat Dal İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Yasemin Ö. İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Gönül Uysal Antalya Mühendis 8 yıl önce
 • Ayşe H. İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Ertuğrul A. Çankırı Mühendis 8 yıl önce
 • Fikriye Yurtseven Eskişehir Diger 8 yıl önce
 • Figen İnce İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Duygu V. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Serkan Ç. Ankara Basın-Yayın 8 yıl önce
 • Berkay Berkin İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Sinem Çınar İstanbul Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Yasin Y. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Didem Sürgün Van Öğretmen 8 yıl önce
 • Nihat Furkan O. İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Derya D. Ağrı Diger 8 yıl önce
 • Şahin Erinç Yüceil İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Zeynep Şenman Bursa Diyetisyen 8 yıl önce
 • İbrahim Şenman İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Eda B. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Muhterem Şenman Aydın Avukat 8 yıl önce
 • Tülay Kırtıl İstanbul Memur 8 yıl önce
 • Gülmetin Şenman Aydın Emekli 8 yıl önce
 • Cemal Şenman Aydın Diş Hekimi 8 yıl önce
 • Ayşegül Taştemel İstanbul Kimyager 8 yıl önce
 • Efe Cengizhan Pekbay İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Hasan Öztürk İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 

Görseller

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve