Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kendisine bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü “canlı sucul kaynakların sürdürülebilir avcılığı” konusunda uygulamaya koyduğu bütün olumlu politikalara rağmen ülkemizde yasa dışı balık avcılığı ve ticareti neredeyse engellenemez bir şekilde devam etmektedir. Genel Müdürlük, il ve taşra teşkilatlarının insanüstü çaba ve gayretlerine rağmen balıkçı dükkânları, pazar yerleri ve hatta büyük marketler de bile her türden yasa dışı su ürünü pervasız bir şekilde pazarlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ortak kamu malı olan canlı doğal kaynakların korunması sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir görevdir. Günümüzde bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için en önemli adım yasa dışı avcılığın engellenmesidir. Yasa dışı avcılığın engellenmesi ise ancak yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi ile başlayacak bir süreçtir. Ya da başka bir deyişle, yasa dışı balık ticareti engellenmeden yasa dışı avcılığın engellenmesi olası değildir.
Bu nedenle yasa dışı avcılığın engellenmesi konusunda alınacak en acil önlem, yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi için hukuki düzenleme ve kurumlar arası görev paylaşımının hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminin temel yasası olan, 1380 sayılı 22/03/1971 tarihli Su Ürünleri Kanunun Koruma ve Kontrol, başlığı altında bulunan 33. madde ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Yasa görüldüğü üzere Belediyeleri kanunun uygulanması konusunda yetkili ve sorumlu kılmıştır.
Yukarıdaki açık hükme rağmen “Belediyelerin Kuruluş ve Görevleri” Hakkındaki Kanun’un sağlıklı yorumlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysa en son İç İşleri Bakanlığının 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görev, Yetki ve Sorumluluk” ile ilgili Üçüncü Bölüm’ünde yer alan 10. maddenin a/6 bendinin içeriği “Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek” hükmüne amirdir. Yasaların açık hükmüne rağmen belediyelerce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine verdiği yükümlülüğün göz ardı edildiği veya gözden kaçırdıkları bir husus olması dikkat çekmektedir.
Hali hazırda belediyeler bünyesindeki bu mevcut durum, kadro yapısı nedeni ile altından kalkılamayacak bu görevin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın il ve taşra teşkilatlarının omuzlarına yıkılmasına neden olmaktadır. Ne var ki bu görev kadro ve lojistik altyapısı nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tek başına altından kalkabileceği bir görev değildir. Yasa dışı balık ticaretini engellemek ancak Su Ürünleri Kanunu ile sorumlu ve yetkili kılınan belediyelerin kendilerine öngörülen yükümlülüklerini ifa etmeleri ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nda belediyeleri net bir şekilde görevlendiren hükme karşın uygulamada görülen boşluğun giderilmesi açısından aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak,
İç İşleri Bakanlığının bir genelge ile Belediye zabıta teşkilatlarının Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları net bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını;
ayrıca Belediyelerin bu görevleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için Veteriner Şube Müdürlükleri bünyesinde bir Su Ürünleri Birimi kurulmasını ve bu birimlerde de en az bir su ürünleri mühendisi istihdam edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Kenan Kedikli İstanbul Diger K. Sahibi
 • Gökçen Uçkun İstanbul Memur 8 yıl önce
 • Hayri Adak İstanbul Mimar 8 yıl önce
 • Hayri Adak İstanbul Mimar 8 yıl önce
 • Ezgi Güloğlu Afyon Hemşire 8 yıl önce
 • Çağrı Akıncı Adana Memur 8 yıl önce
 • Özgür Kürklü İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Sevgi Çelim İzmir Muhasebeci 8 yıl önce
 • Emre Aydemir İstanbul Polis 8 yıl önce
 • Melek Onan Edirne Hemşire 8 yıl önce
 • Sinem Kaymak Ankara Memur 8 yıl önce
 • İsmail Savran Balıkesir Mühendis 8 yıl önce
 • Eren Şahin İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Yildiray Topaloğlu İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Nimet Şenol İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Derya A. Bilecik Mühendis 8 yıl önce
 • Seda E. Bayburt - 8 yıl önce
 • Cihan Eroğul Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Çağlar Çakmak İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Yüsra Karakaya Burdur Mühendis 8 yıl önce
 • Zafer Gündoğdu Bolu İşçi 8 yıl önce
 • Filiz Malçuk İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Sefa Kopmaz İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Göksel Topçu İzmir Basın-Yayın 8 yıl önce
 • Ümit Ali Doğan İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Yağmur A. İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Abdullah A. İğdır Mühendis 8 yıl önce
 • Hasan Akcil İstanbul Esnaf 8 yıl önce
 • Mustafa Gundogdu Konya Avukat 8 yıl önce
 • Salih H. Batman Mühendis 8 yıl önce
 • Seda K. Sinop Pilot 8 yıl önce
 • Volkan O. Trabzon Mühendis 8 yıl önce
 • Hasan Y. Bartın Mühendis 8 yıl önce
 • Ayşe Türe Çanakkale Mühendis 8 yıl önce
 • Pınar A. İstanbul - 8 yıl önce
 • Arslan Şahin İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Merve E. Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Benan Sulun İstanbul İletişim 8 yıl önce
 • Ayşe S. Aydın Öğrenci 8 yıl önce
 • Vildan Sertkaya Elazığ Mühendis 8 yıl önce
 • Serkan Canpolat Elazığ Mühendis 8 yıl önce
 • İsa T. Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Merve D. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Süleyman Cenker Samsun Memur 8 yıl önce
 • Abuzer D. Gaziantep Mühendis 8 yıl önce
 • Ramazan U. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Şebnem Ö. İstanbul Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Gökhan Azim Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Havva İ. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Merve O. Çanakkale Öğrenci 8 yıl önce
 • Haydar Ekin Çorum Öğrenci 8 yıl önce
 • Saniye Şahin Ankara Öğrenci 8 yıl önce
 • Mehmet Melih Ö. Antalya Bilgisayar 8 yıl önce
 • Döndü Yıldırım Antalya Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Ali Toruntay Kayseri Esnaf 8 yıl önce
 • Hikmet Çelik Konya Emekli 8 yıl önce
 • Servet A. Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Hakkı Gül Çorum Emekli 8 yıl önce
 • Erdal Can Diyarbakır Mühendis 8 yıl önce
 • Erdal Ş. Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Abdurrahman M. İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Ayşe Y. Antalya Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Seda E. Ardahan - 8 yıl önce
 • Faruk T. Bilecik Mühendis 8 yıl önce
 • Selim Y. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Esma E. Ankara - 8 yıl önce
 • Seda C. Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Gizem Koray İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Eda Soykıran Çanakkale Avukat 8 yıl önce
 • Cem Şahin İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Murat Demir Balıkesir Esnaf 8 yıl önce
 • Umut Tuncay Çanakkale İşçi 8 yıl önce
 • Sebahat Y. Ankara Memur 8 yıl önce
 • Cemre Yılmaz Edirne Öğrenci 8 yıl önce
 • Kadriye Doğru İstanbul Avukat 8 yıl önce
 • Mehmet K. Elazığ İşsiz 8 yıl önce
 • Hülya Yılmaz Samsun Öğretmen 8 yıl önce
 • Öner Demir Kütahya Mühendis 8 yıl önce
 • Cercis A. Malatya Mühendis 8 yıl önce
 • Perihan Ç. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Ali Yeşilyaprak Adana Öğrenci 8 yıl önce
 • Akın Akyildiz Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Yılmaz Kara Samsun İşçi 8 yıl önce
 • Elif Yıldırım Zonguldak Mühendis 8 yıl önce
 • Gökhan Burak Gebel Gaziantep Yönetici 8 yıl önce
 • Ayşe Kip İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Akın A. İzmir Ekonomist 8 yıl önce
 • Fatma Karakus Karaman Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Can Günşiray İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Haşim G. Kayseri - 8 yıl önce
 • Hüseyin Arı Adana Diş Hekimi 8 yıl önce
 • Gönül Biçil Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Metin Özdemir Samsun Yönetici 8 yıl önce
 • Erdal D. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Gökhan Bahtiyar Samsun Tekniker 8 yıl önce
 • Oktay A. Ankara Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Turhan Aksoy İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Süleyman Aşiret Muğla Öğrenci 8 yıl önce
 • Ecem Z. İsparta Öğrenci 8 yıl önce
 • Gökhan Y. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Hasan D. Mersin Öğretmen 8 yıl önce
 

Görseller

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve