Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kendisine bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü “canlı sucul kaynakların sürdürülebilir avcılığı” konusunda uygulamaya koyduğu bütün olumlu politikalara rağmen ülkemizde yasa dışı balık avcılığı ve ticareti neredeyse engellenemez bir şekilde devam etmektedir. Genel Müdürlük, il ve taşra teşkilatlarının insanüstü çaba ve gayretlerine rağmen balıkçı dükkânları, pazar yerleri ve hatta büyük marketler de bile her türden yasa dışı su ürünü pervasız bir şekilde pazarlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ortak kamu malı olan canlı doğal kaynakların korunması sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir görevdir. Günümüzde bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için en önemli adım yasa dışı avcılığın engellenmesidir. Yasa dışı avcılığın engellenmesi ise ancak yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi ile başlayacak bir süreçtir. Ya da başka bir deyişle, yasa dışı balık ticareti engellenmeden yasa dışı avcılığın engellenmesi olası değildir.
Bu nedenle yasa dışı avcılığın engellenmesi konusunda alınacak en acil önlem, yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi için hukuki düzenleme ve kurumlar arası görev paylaşımının hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminin temel yasası olan, 1380 sayılı 22/03/1971 tarihli Su Ürünleri Kanunun Koruma ve Kontrol, başlığı altında bulunan 33. madde ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Yasa görüldüğü üzere Belediyeleri kanunun uygulanması konusunda yetkili ve sorumlu kılmıştır.
Yukarıdaki açık hükme rağmen “Belediyelerin Kuruluş ve Görevleri” Hakkındaki Kanun’un sağlıklı yorumlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysa en son İç İşleri Bakanlığının 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görev, Yetki ve Sorumluluk” ile ilgili Üçüncü Bölüm’ünde yer alan 10. maddenin a/6 bendinin içeriği “Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek” hükmüne amirdir. Yasaların açık hükmüne rağmen belediyelerce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine verdiği yükümlülüğün göz ardı edildiği veya gözden kaçırdıkları bir husus olması dikkat çekmektedir.
Hali hazırda belediyeler bünyesindeki bu mevcut durum, kadro yapısı nedeni ile altından kalkılamayacak bu görevin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın il ve taşra teşkilatlarının omuzlarına yıkılmasına neden olmaktadır. Ne var ki bu görev kadro ve lojistik altyapısı nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tek başına altından kalkabileceği bir görev değildir. Yasa dışı balık ticaretini engellemek ancak Su Ürünleri Kanunu ile sorumlu ve yetkili kılınan belediyelerin kendilerine öngörülen yükümlülüklerini ifa etmeleri ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nda belediyeleri net bir şekilde görevlendiren hükme karşın uygulamada görülen boşluğun giderilmesi açısından aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak,
İç İşleri Bakanlığının bir genelge ile Belediye zabıta teşkilatlarının Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları net bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını;
ayrıca Belediyelerin bu görevleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için Veteriner Şube Müdürlükleri bünyesinde bir Su Ürünleri Birimi kurulmasını ve bu birimlerde de en az bir su ürünleri mühendisi istihdam edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Kenan Kedikli İstanbul Diger K. Sahibi
 • Ercan K. İstanbul Yönetici 8 yıl önce
 • Hasan Kantekin Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Çiğdem Kayahan İstanbul - 8 yıl önce
 • Esra Kartal İzmir - 8 yıl önce
 • Salih Bahtiyar Samsun Esnaf 8 yıl önce
 • Attila Suyolcu Muğla Emekli 8 yıl önce
 • Vural Araz İstanbul Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Bayram A. İstanbul - 8 yıl önce
 • Murat Kurt İstanbul - 8 yıl önce
 • İlkin Verim Mersin Basın-Yayın 8 yıl önce
 • Şeref Ağartan İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Ayse Bilge Ozturk İstanbul - 8 yıl önce
 • Çetin Ünsalan İstanbul Basın-Yayın 8 yıl önce
 • Emin Karataş Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Beysun Gökçin İstanbul Mimar 8 yıl önce
 • Cankut Büyüktoksavul İstanbul Mimar 8 yıl önce
 • Hüseyin Aritürk Antalya Seyahat Acentası Y 8 yıl önce
 • Yaprak Bener Chapdelaine İstanbul Öğretmen 8 yıl önce
 • Levent Çelmen Ankara Sanatçı 8 yıl önce
 • Burak D. İstanbul Esnaf 8 yıl önce
 • Mustafa Evren Çimen Çanakkale Memur 8 yıl önce
 • Ömer Kutay Muğla Mimar 8 yıl önce
 • Derya Kaya İstanbul - 8 yıl önce
 • Mehmet Emin Ç. İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Erol Kepenek İstanbul İletişim 8 yıl önce
 • Damla Türkçü Çanakkale Öğrenci 8 yıl önce
 • Bekir Yıldırım İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Sadi A. İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Özden D. İstanbul Ekonomist 8 yıl önce
 • Atalay Gül Ä°stanbul Diger 8 yıl önce
 • Ali Yeter İstanbul Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Semra M. Çanakkale Öğrenci 8 yıl önce
 • Celil Kankaya Çanakkale Öğrenci 8 yıl önce
 • Şenol Eker Kocaeli Mühendis 8 yıl önce
 • Zafer Turna İstanbul Öğretmen 8 yıl önce
 • Serdar Yapıcı İstanbul Pilot 8 yıl önce
 • Umut Deniz İstanbul İletişim 8 yıl önce
 • Doğancan Çetin Çanakkale Öğrenci 8 yıl önce
 • Oğuz Soner Arslan İstanbul Tekniker 8 yıl önce
 • Berk Özkan Zonguldak Tekniker 8 yıl önce
 • Cansın I. İstanbul - 8 yıl önce
 • Aysen Ç. İstanbul Öğretmen 8 yıl önce
 • Yakup Erdem Sinop Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Mehmet Emin Kozacıoğlu Mersin Emekli 8 yıl önce
 • Erman Akçay Afyon Mühendis 8 yıl önce
 • Caner Bahadır Arslan Muğla Mühendis 8 yıl önce
 • Haydar Ş. Balıkesir Emekli 8 yıl önce
 • Tolga Süslü Ankara Yönetici 8 yıl önce
 
« Geri1  …  293031323334İleri »

Görseller

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve