Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kendisine bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü “canlı sucul kaynakların sürdürülebilir avcılığı” konusunda uygulamaya koyduğu bütün olumlu politikalara rağmen ülkemizde yasa dışı balık avcılığı ve ticareti neredeyse engellenemez bir şekilde devam etmektedir. Genel Müdürlük, il ve taşra teşkilatlarının insanüstü çaba ve gayretlerine rağmen balıkçı dükkânları, pazar yerleri ve hatta büyük marketler de bile her türden yasa dışı su ürünü pervasız bir şekilde pazarlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ortak kamu malı olan canlı doğal kaynakların korunması sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir görevdir. Günümüzde bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için en önemli adım yasa dışı avcılığın engellenmesidir. Yasa dışı avcılığın engellenmesi ise ancak yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi ile başlayacak bir süreçtir. Ya da başka bir deyişle, yasa dışı balık ticareti engellenmeden yasa dışı avcılığın engellenmesi olası değildir.
Bu nedenle yasa dışı avcılığın engellenmesi konusunda alınacak en acil önlem, yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi için hukuki düzenleme ve kurumlar arası görev paylaşımının hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminin temel yasası olan, 1380 sayılı 22/03/1971 tarihli Su Ürünleri Kanunun Koruma ve Kontrol, başlığı altında bulunan 33. madde ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Yasa görüldüğü üzere Belediyeleri kanunun uygulanması konusunda yetkili ve sorumlu kılmıştır.
Yukarıdaki açık hükme rağmen “Belediyelerin Kuruluş ve Görevleri” Hakkındaki Kanun’un sağlıklı yorumlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysa en son İç İşleri Bakanlığının 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görev, Yetki ve Sorumluluk” ile ilgili Üçüncü Bölüm’ünde yer alan 10. maddenin a/6 bendinin içeriği “Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek” hükmüne amirdir. Yasaların açık hükmüne rağmen belediyelerce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine verdiği yükümlülüğün göz ardı edildiği veya gözden kaçırdıkları bir husus olması dikkat çekmektedir.
Hali hazırda belediyeler bünyesindeki bu mevcut durum, kadro yapısı nedeni ile altından kalkılamayacak bu görevin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın il ve taşra teşkilatlarının omuzlarına yıkılmasına neden olmaktadır. Ne var ki bu görev kadro ve lojistik altyapısı nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tek başına altından kalkabileceği bir görev değildir. Yasa dışı balık ticaretini engellemek ancak Su Ürünleri Kanunu ile sorumlu ve yetkili kılınan belediyelerin kendilerine öngörülen yükümlülüklerini ifa etmeleri ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nda belediyeleri net bir şekilde görevlendiren hükme karşın uygulamada görülen boşluğun giderilmesi açısından aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak,
İç İşleri Bakanlığının bir genelge ile Belediye zabıta teşkilatlarının Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları net bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını;
ayrıca Belediyelerin bu görevleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için Veteriner Şube Müdürlükleri bünyesinde bir Su Ürünleri Birimi kurulmasını ve bu birimlerde de en az bir su ürünleri mühendisi istihdam edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Kenan Kedikli İstanbul Diger K. Sahibi
 • Dilara K. Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Gökhan Durmaz İstanbul Öğretmen 8 yıl önce
 • Salih S. İstanbul Diş Hekimi 8 yıl önce
 • Hüseyin Kararman Eskişehir Memur 8 yıl önce
 • Altuğ Tekin K. Samsun Diger 8 yıl önce
 • Erdinç Bayraktar Trabzon Mühendis 8 yıl önce
 • Hüseyin D. Mersin İşçi 8 yıl önce
 • Gokhan Aksoy Kilis Asker 8 yıl önce
 • Mustafa Karaca Konya Mühendis 8 yıl önce
 • Ozan A. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Faik Karayel Aydın Mühendis 8 yıl önce
 • Ahmet S. İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Yalın C. İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Salih E. Ankara İşsiz 8 yıl önce
 • Alev K. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Elçin Güven Çanakkale Mühendis 8 yıl önce
 • Gökhan H. Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Ayşegül Şahin İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Gülbahar Ö. Muğla Mühendis 8 yıl önce
 • Sulh Turgay Karaaslan Aydın Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Ramazan K. Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Arif Alkan Hatay Mühendis 8 yıl önce
 • Turgut Ertümen Ordu Mühendis 8 yıl önce
 • Ayşe K. Bursa Mühendis 8 yıl önce
 • Hakan Pandar Bursa Mühendis 8 yıl önce
 • Bahadir Sarica İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Salih Çağri S. Antalya Mühendis 8 yıl önce
 • Kamil Nedret Öge İstanbul - 8 yıl önce
 • Hatice M. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • İsmail Örkmez Tekirdağ Tekniker 8 yıl önce
 • Tuna Durukan Samsun Memur 8 yıl önce
 • Sabahattin N. İzmir Emekli 8 yıl önce
 • Mehmet Ali Ak Muğla Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Nihan Duran İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Tuğba Y. Sinop Danışman 8 yıl önce
 • Ahmet Yazıcı Tekirdağ - 8 yıl önce
 • Murat Ünsal Hatay Diger 8 yıl önce
 • Yılmaz Ünal Sakarya Mühendis 8 yıl önce
 • Ali İşçimen Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Serdar Zini Osmaniye Öğretmen 8 yıl önce
 • Gözde C. Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Halil İbrahim Coşkun İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Berkan B. İstanbul Sigortacılık 8 yıl önce
 • Gökhan Erik Zonguldak Mühendis 8 yıl önce
 • İrfan Karaağaç Sakarya Mühendis 8 yıl önce
 • Mesut Karakurt İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Candan Ç. Antalya Mühendis 8 yıl önce
 • İbrahim Ç. Trabzon Mühendis 8 yıl önce
 • Alişan Düzenli Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Talip Girgin İstanbul - 8 yıl önce
 • Nihat Kaya İstanbul Muhasebeci 8 yıl önce
 • Yigit Kaya İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Ahmet Ş. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Hüseyin Ç. Bursa Eczacı 8 yıl önce
 • Bahadir Ü. Çanakkale İşsiz 8 yıl önce
 • Sadettin Aşkın İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Tahsin Pektaş İstanbul Emlak 8 yıl önce
 • Süleyman Ozan Sari İzmir Yönetici 8 yıl önce
 • Muvaffak İşmen İzmir Emekli 8 yıl önce
 • Musa Onur B. Kayseri Mühendis 8 yıl önce
 • Tanbay Suelozgen İstanbul Turizm 8 yıl önce
 • Ergin Demiroğlu Samsun Esnaf 8 yıl önce
 • Olkan Aktosun Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Aykut Arıcan Antalya Esnaf 8 yıl önce
 • Mehmet Gokce İstanbul Tekstil 8 yıl önce
 • Yavuz Aydoğdu İstanbul İşçi 8 yıl önce
 • Yakup T. İstanbul Esnaf 8 yıl önce
 • Ercan Erdem Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Berdan Aydoğdu Samsun Memur 8 yıl önce
 • Hüseyin Altınay İzmir Emekli 8 yıl önce
 • Emin Y. İstanbul Tekstil 8 yıl önce
 • Mehmet K. Bursa Öğrenci 8 yıl önce
 • Özgür Dara Antalya Mühendis 8 yıl önce
 • Mustafa Raşit Kötülüketemez Samsun Bilgisayar 8 yıl önce
 • Mustafa Selim Akpolat Kahramanmaraş Mühendis 8 yıl önce
 • Oktay Etli Samsun Memur 8 yıl önce
 • Kamil Engin Samsun Yönetici 8 yıl önce
 • Serkan K. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Tuğçe S. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Ali Osman Karaca İstanbul - 8 yıl önce
 • Mustafa T. Balıkesir Memur 8 yıl önce
 • Mustafa Tuna Örnek Elazığ Mühendis 8 yıl önce
 • İsmail E. Sakarya Öğretmen 8 yıl önce
 • Cagrı T. Çanakkale - 8 yıl önce
 • Ersan B. Ankara Memur 8 yıl önce
 • Rıfat Kayar Kayseri Yönetici 8 yıl önce
 • Boran Resne Yurtdışı Ekonomist 8 yıl önce
 • Rana Ö K. Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Kubilay Akman Muğla Mühendis 8 yıl önce
 • Aydin K. Aydın Mühendis 8 yıl önce
 • Cem Kadeş İsparta Mühendis 8 yıl önce
 • Ömer Akşahin Samsun Bankacılık-Sigorta 8 yıl önce
 • Demet Yolyapar Antalya Hemşire 8 yıl önce
 • Dilek Ulaba İncekara Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Funda K. Antalya Mühendis 8 yıl önce
 • Ali Evsen İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Hakan İmam Balıkesir Mühendis 8 yıl önce
 • Nail S. İzmir Bilgisayar 8 yıl önce
 • Mehmet Tuncay İstanbul Tekniker 8 yıl önce
 • Yeliz Yildiz İzmir Mühendis 8 yıl önce
 

Görseller

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve