Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kendisine bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü “canlı sucul kaynakların sürdürülebilir avcılığı” konusunda uygulamaya koyduğu bütün olumlu politikalara rağmen ülkemizde yasa dışı balık avcılığı ve ticareti neredeyse engellenemez bir şekilde devam etmektedir. Genel Müdürlük, il ve taşra teşkilatlarının insanüstü çaba ve gayretlerine rağmen balıkçı dükkânları, pazar yerleri ve hatta büyük marketler de bile her türden yasa dışı su ürünü pervasız bir şekilde pazarlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ortak kamu malı olan canlı doğal kaynakların korunması sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir görevdir. Günümüzde bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için en önemli adım yasa dışı avcılığın engellenmesidir. Yasa dışı avcılığın engellenmesi ise ancak yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi ile başlayacak bir süreçtir. Ya da başka bir deyişle, yasa dışı balık ticareti engellenmeden yasa dışı avcılığın engellenmesi olası değildir.
Bu nedenle yasa dışı avcılığın engellenmesi konusunda alınacak en acil önlem, yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi için hukuki düzenleme ve kurumlar arası görev paylaşımının hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminin temel yasası olan, 1380 sayılı 22/03/1971 tarihli Su Ürünleri Kanunun Koruma ve Kontrol, başlığı altında bulunan 33. madde ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Yasa görüldüğü üzere Belediyeleri kanunun uygulanması konusunda yetkili ve sorumlu kılmıştır.
Yukarıdaki açık hükme rağmen “Belediyelerin Kuruluş ve Görevleri” Hakkındaki Kanun’un sağlıklı yorumlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysa en son İç İşleri Bakanlığının 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görev, Yetki ve Sorumluluk” ile ilgili Üçüncü Bölüm’ünde yer alan 10. maddenin a/6 bendinin içeriği “Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek” hükmüne amirdir. Yasaların açık hükmüne rağmen belediyelerce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine verdiği yükümlülüğün göz ardı edildiği veya gözden kaçırdıkları bir husus olması dikkat çekmektedir.
Hali hazırda belediyeler bünyesindeki bu mevcut durum, kadro yapısı nedeni ile altından kalkılamayacak bu görevin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın il ve taşra teşkilatlarının omuzlarına yıkılmasına neden olmaktadır. Ne var ki bu görev kadro ve lojistik altyapısı nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tek başına altından kalkabileceği bir görev değildir. Yasa dışı balık ticaretini engellemek ancak Su Ürünleri Kanunu ile sorumlu ve yetkili kılınan belediyelerin kendilerine öngörülen yükümlülüklerini ifa etmeleri ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nda belediyeleri net bir şekilde görevlendiren hükme karşın uygulamada görülen boşluğun giderilmesi açısından aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak,
İç İşleri Bakanlığının bir genelge ile Belediye zabıta teşkilatlarının Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları net bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını;
ayrıca Belediyelerin bu görevleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için Veteriner Şube Müdürlükleri bünyesinde bir Su Ürünleri Birimi kurulmasını ve bu birimlerde de en az bir su ürünleri mühendisi istihdam edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Kenan Kedikli İstanbul Diger K. Sahibi
 • Orhan Cinoğlu İstanbul Diger 7 yıl önce
 • Zafer Tosunoğlu İzmir Öğretim Üyesi 7 yıl önce
 • Alper Doğan İzmir Öğretim Üyesi 7 yıl önce
 • Okan Akyol İzmir Öğretim Üyesi 7 yıl önce
 • Mesut Uzun Samsun Mühendis 7 yıl önce
 • Münir Aygüler Diyarbakır Mühendis 7 yıl önce
 • Burhan Önen Balıkesir Diger 7 yıl önce
 • Halit Gümüş Sinop Emekli 7 yıl önce
 • Murat Özbek İzmir Öğretim Üyesi 7 yıl önce
 • Cem Kul İzmir Mimar 7 yıl önce
 • Esra A. Eskişehir Mühendis 7 yıl önce
 • Muhammed Y. İstanbul Mühendis 7 yıl önce
 • Melih Ertan Çinar İzmir Öğretim Üyesi 7 yıl önce
 • Ali İlhan İzmir Öğretim Üyesi 7 yıl önce
 • Dilek Ulaba İncekara Ankara Mühendis 7 yıl önce
 • Dilek Ulaba İncekara Ankara Mühendis 7 yıl önce
 • Oğuzhan T. İstanbul Mühendis 7 yıl önce
 • İlker Balbal Kocaeli Diger 7 yıl önce
 • Ali Yurtseven Eskişehir Mühendis 7 yıl önce
 • Gamze S. İstanbul Mühendis 7 yıl önce
 • İlknur Ö. Zonguldak Hemşire 7 yıl önce
 • Burak D. İstanbul Esnaf 7 yıl önce
 • Bülent Özdemir İstanbul İletişim 7 yıl önce
 • Murat Uysal İstanbul Diger 7 yıl önce
 • Zerrin A. Sinop Öğrenci 7 yıl önce
 • Murat Bayram Samsun Mühendis 7 yıl önce
 • Pınar Sevginer İstanbul Basın-Yayın 7 yıl önce
 • Zeynep Bak İstanbul Öğretmen 7 yıl önce
 • Hasan Derya Kurter Ankara Muhasebeci 7 yıl önce
 • Zeki T. İstanbul - 7 yıl önce
 • Ahmet Çeven Samsun İşçi 7 yıl önce
 • Mustafa Temel Balıkesir Emlak 7 yıl önce
 • Filiz M. İstanbul Emekli 7 yıl önce
 • Hakan Ayatalay İzmir Serbest Meslek 7 yıl önce
 • Serkan Özdemir İstanbul Serbest Meslek 7 yıl önce
 • Zafer Yıldırım Ankara Emekli 7 yıl önce
 • Funda Ö. Çanakkale Mühendis 7 yıl önce
 • Cemal Ö. Ordu Diger 7 yıl önce
 • Erol Togay Ankara Tekniker 7 yıl önce
 • Cengiz Budak Kocaeli Emekli 7 yıl önce
 • Mustafa Köşkeroğlu Ankara Basın-Yayın 7 yıl önce
 • Emel K. Trabzon Mühendis 7 yıl önce
 • Selçuk K. Tekirdağ Öğretmen 7 yıl önce
 • Orhan Avşar Adana Emekli 7 yıl önce
 • Fevzi Altay Güvenli Samsun Turizm 7 yıl önce
 • Feza Arslan İstanbul Öğretim Üyesi 7 yıl önce
 • Süleyman A. Mardin Mühendis 7 yıl önce
 • Mutlu Bilen Kocaeli Mühendis 7 yıl önce
 • Şebnem Ç. İstanbul Öğretim Üyesi 7 yıl önce
 • Burçin G. Ankara Mühendis 7 yıl önce
 • İlker E. Amasya Serbest Meslek 7 yıl önce
 • Pelin Cengiz İstanbul Yazar 7 yıl önce
 • Osman Aydın Diyarbakır Mühendis 7 yıl önce
 • Tahir Akbaş Nevşehir Mühendis 7 yıl önce
 • Emel Demir Konya Mühendis 7 yıl önce
 • Sercan Yıldırım İstanbul Mühendis 7 yıl önce
 • Zuhal M. Ankara - 7 yıl önce
 • Dilhun Alp Kaya Çanakkale Emekli 7 yıl önce
 • Kadir B. Antalya Mühendis 7 yıl önce
 • Okan Ö. Ağrı Mühendis 7 yıl önce
 • Fatih S. Samsun Muhasebeci 7 yıl önce
 • Necmettin Ç. Trabzon Mühendis 7 yıl önce
 • Alparslan Fıratlısoy İzmir Memur 7 yıl önce
 • Cem Yalniz Muğla Diger 7 yıl önce
 • Samet Y. Samsun Mühendis 7 yıl önce
 • Cercis A. Malatya Mühendis 7 yıl önce
 • Ahmetcem Ç. Samsun Esnaf 7 yıl önce
 • Celal Mağdenoğlu İstanbul Yönetici 7 yıl önce
 • Metin B. İstanbul Mühendis 7 yıl önce
 • Ercan Açikgöz İstanbul Yönetici 7 yıl önce
 • Nadir E. Sakarya Emekli 7 yıl önce
 • Kerim Yilmaz Ordu Memur 7 yıl önce
 • Osman Ş. Sivas Mühendis 7 yıl önce
 • Delal Ayçiçek Diyarbakır Doktor 7 yıl önce
 • Onan Gocer Ankara Bankacılık-Sigorta 7 yıl önce
 • Aydın Günay Aydın Tekniker 7 yıl önce
 • Hüseyin Karakaşoğlu İstanbul Mühendis 7 yıl önce
 • Serdar Doğan Samsun Hemşire 7 yıl önce
 • Baki Toprak İstanbul Emekli 7 yıl önce
 • Levent Keçeci Tekirdağ Serbest Meslek 7 yıl önce
 • Mustafa T. Samsun Mühendis 7 yıl önce
 • Şafak K. İstanbul İşçi 7 yıl önce
 • Emine Y. Karaman Mühendis 7 yıl önce
 • Murat K. İstanbul Mühendis 7 yıl önce
 • İshak Tung İsparta Diger 7 yıl önce
 • Mert S. Ankara Diger 7 yıl önce
 • Sema Ö. Adana Mühendis 7 yıl önce
 • Emrah S. Bursa Bankacılık-Sigorta 7 yıl önce
 • Aydın K. Antalya Memur 7 yıl önce
 • Aram Ekin Duran İstanbul Basın-Yayın 7 yıl önce
 • Birol Baki Sinop Öğretim Üyesi 7 yıl önce
 • Tuğba Y. Sinop Mühendis 7 yıl önce
 • Evren Çetin İstanbul Mühendis 7 yıl önce
 • Selim Ö. Yurtdışı Diger 7 yıl önce
 • Ebru Turan Sinop Mühendis 7 yıl önce
 • Reşit Özbey Hatay Öğrenci 7 yıl önce
 • Burak Y. İstanbul Öğrenci 7 yıl önce
 • Mustafa A. İstanbul İşçi 7 yıl önce
 • Abdulhaki Erdem K. Artvin Mühendis 7 yıl önce
 • Vecdi Altıntaş Bursa Serbest Meslek 7 yıl önce
 

Görseller

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve