Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kendisine bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü “canlı sucul kaynakların sürdürülebilir avcılığı” konusunda uygulamaya koyduğu bütün olumlu politikalara rağmen ülkemizde yasa dışı balık avcılığı ve ticareti neredeyse engellenemez bir şekilde devam etmektedir. Genel Müdürlük, il ve taşra teşkilatlarının insanüstü çaba ve gayretlerine rağmen balıkçı dükkânları, pazar yerleri ve hatta büyük marketler de bile her türden yasa dışı su ürünü pervasız bir şekilde pazarlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ortak kamu malı olan canlı doğal kaynakların korunması sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir görevdir. Günümüzde bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için en önemli adım yasa dışı avcılığın engellenmesidir. Yasa dışı avcılığın engellenmesi ise ancak yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi ile başlayacak bir süreçtir. Ya da başka bir deyişle, yasa dışı balık ticareti engellenmeden yasa dışı avcılığın engellenmesi olası değildir.
Bu nedenle yasa dışı avcılığın engellenmesi konusunda alınacak en acil önlem, yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi için hukuki düzenleme ve kurumlar arası görev paylaşımının hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminin temel yasası olan, 1380 sayılı 22/03/1971 tarihli Su Ürünleri Kanunun Koruma ve Kontrol, başlığı altında bulunan 33. madde ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Yasa görüldüğü üzere Belediyeleri kanunun uygulanması konusunda yetkili ve sorumlu kılmıştır.
Yukarıdaki açık hükme rağmen “Belediyelerin Kuruluş ve Görevleri” Hakkındaki Kanun’un sağlıklı yorumlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysa en son İç İşleri Bakanlığının 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görev, Yetki ve Sorumluluk” ile ilgili Üçüncü Bölüm’ünde yer alan 10. maddenin a/6 bendinin içeriği “Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek” hükmüne amirdir. Yasaların açık hükmüne rağmen belediyelerce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine verdiği yükümlülüğün göz ardı edildiği veya gözden kaçırdıkları bir husus olması dikkat çekmektedir.
Hali hazırda belediyeler bünyesindeki bu mevcut durum, kadro yapısı nedeni ile altından kalkılamayacak bu görevin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın il ve taşra teşkilatlarının omuzlarına yıkılmasına neden olmaktadır. Ne var ki bu görev kadro ve lojistik altyapısı nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tek başına altından kalkabileceği bir görev değildir. Yasa dışı balık ticaretini engellemek ancak Su Ürünleri Kanunu ile sorumlu ve yetkili kılınan belediyelerin kendilerine öngörülen yükümlülüklerini ifa etmeleri ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nda belediyeleri net bir şekilde görevlendiren hükme karşın uygulamada görülen boşluğun giderilmesi açısından aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak,
İç İşleri Bakanlığının bir genelge ile Belediye zabıta teşkilatlarının Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları net bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını;
ayrıca Belediyelerin bu görevleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için Veteriner Şube Müdürlükleri bünyesinde bir Su Ürünleri Birimi kurulmasını ve bu birimlerde de en az bir su ürünleri mühendisi istihdam edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Kenan Kedikli İstanbul Diger K. Sahibi
 • Erdem B. İstanbul Yönetici 8 yıl önce
 • İhsan Emre K. Yozgat Memur 8 yıl önce
 • Bayram Abiş Kayseri Memur 8 yıl önce
 • Ramazan Ayılmaz İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Serhat S. Ankara Basın-Yayın 8 yıl önce
 • Emrah Yaşar Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Murat Can Kastamonu Diger 8 yıl önce
 • Gülnur Metin İzmir Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Cengiz Metin İzmir Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Nihat Çavuş İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Osman Özden İzmir Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Celalettin A. İzmir Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Erdost Turk Sinop Esnaf 8 yıl önce
 • Ahmet İ. Aydın Memur 8 yıl önce
 • Anil A. Bursa Yönetici 8 yıl önce
 • Ufuk Bozaner Balıkesir Mühendis 8 yıl önce
 • Volkan Ö. Sinop - 8 yıl önce
 • Engin Kolbaşı Samsun Esnaf 8 yıl önce
 • Gökhan Yalınız İstanbul Memur 8 yıl önce
 • Bilhan Bilge Akan Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Aycan Özel Adana Muhasebeci 8 yıl önce
 • Cengiz D. Balıkesir Emekli 8 yıl önce
 • Ali Gülcü Tekirdağ Yazar 8 yıl önce
 • Habib Arslan Rize Öğrenci 8 yıl önce
 • Çağla Sönmez Sinop Biyolog 8 yıl önce
 • Orçun Aydın Denizli Veteriner 8 yıl önce
 • Osman Kilinc Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Betül B. Sakarya Öğrenci 8 yıl önce
 • Ersin Esentürk Manisa Mühendis 8 yıl önce
 • Duygu A. İstanbul Bankacılık-Sigorta 8 yıl önce
 • Hasibe Nur Karabek Balıkesir Mühendis 8 yıl önce
 • Recep D. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Canan Aslan Gümüşhane Öğrenci 8 yıl önce
 • İlknur Dalkilic Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Fatih Y. Yalova Mühendis 8 yıl önce
 • Ülkü Temurcan Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Mücahit K. Batman Öğretmen 8 yıl önce
 • Hayati Gürsoy İstanbul Bankacılık-Sigorta 8 yıl önce
 • Ferit Cem Özbek İzmir Öğretmen 8 yıl önce
 • Erdem Uysal Amasya Mühendis 8 yıl önce
 • Zerrin Şenova İzmir Diger 8 yıl önce
 • Ercan Tiktaş Kocaeli Tekniker 8 yıl önce
 • Bayram A. Samsun - 8 yıl önce
 • Zerrin Özdemir İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Şükrü Bilen Muğla Mühendis 8 yıl önce
 • Mehmet Bahtiyar Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Murat Ersoy Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Ayşin İ. Kocaeli Öğrenci 8 yıl önce
 • Durukan Y. Kırıkkale Mühendis 8 yıl önce
 • Kenan A. Erzincan Mühendis 8 yıl önce
 • Sertaç Ç. Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Turgay Kılıç Kocaeli Emekli 8 yıl önce
 • Anıl Keskinbalta Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Gökay Ö. Trabzon Mühendis 8 yıl önce
 • Can Önder İstanbul Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Onur Altunay Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Hamdi Burak Çınar İzmir İşçi 8 yıl önce
 • Sema Y. Sinop - 8 yıl önce
 • Serpil Kaplan Sinop Memur 8 yıl önce
 • Asya Keçeci Tekirdağ Öğrenci 8 yıl önce
 • Bahadir Doğan Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Osman Kiliç Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Olgu Ö. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Gamze G. İzmir Mimar 8 yıl önce
 • Sakir K. Kayseri Mühendis 8 yıl önce
 • Bedriye Uysal İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Yüksel Kaya Sinop Memur 8 yıl önce
 • Mustafa Çakir Sinop Otel Çalışanı 8 yıl önce
 • İbrahim K. Sakarya Öğrenci 8 yıl önce
 • Caner Ç. İstanbul Öğretmen 8 yıl önce
 • Yıldırım A. Ankara Memur 8 yıl önce
 • Ferhat Terlemez İstanbul Yönetici 8 yıl önce
 • Beste Bengü İzmirli Ankara Danışman 8 yıl önce
 • Sibel Acar Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Elif Erdoğan İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Sevgi B. Eskişehir Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Sayit Ünsal Ankara Emekli 8 yıl önce
 • Mehmet Taşdemir Adıyaman Mühendis 8 yıl önce
 • Muharrem Güneş İzmir Sanatçı 8 yıl önce
 • Mehmet Haluk Zeytçioğlu Malatya Mühendis 8 yıl önce
 • Osman Parlak Samsun Yönetici 8 yıl önce
 • Mehmet K. Adıyaman Mühendis 8 yıl önce
 • Yekta Ağaoğlu İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Mustafa O. Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Gökhan Karadeniz Muğla Tekniker 8 yıl önce
 • Furkan Sönmex Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • İsmail Ertaş Antalya Turizm 8 yıl önce
 • Mehmet Pekmezci İzmir Memur 8 yıl önce
 • Zühal Baygür İ. Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Ediz Koru İzmir Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Nevza Gelebri Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Murat K. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Fatih T. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Mehmet Ö. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Nur Özada Sinop Yazar 8 yıl önce
 • Bilal Öztürk İzmir Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Özgür Ateş Ankara Bilgisayar 8 yıl önce
 • Kaan Hudekoğlu Kocaeli Diger 8 yıl önce
 • Ege Topal İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Naime Karaağaç Manisa Mühendis 8 yıl önce
 

Görseller

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve