Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kendisine bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü “canlı sucul kaynakların sürdürülebilir avcılığı” konusunda uygulamaya koyduğu bütün olumlu politikalara rağmen ülkemizde yasa dışı balık avcılığı ve ticareti neredeyse engellenemez bir şekilde devam etmektedir. Genel Müdürlük, il ve taşra teşkilatlarının insanüstü çaba ve gayretlerine rağmen balıkçı dükkânları, pazar yerleri ve hatta büyük marketler de bile her türden yasa dışı su ürünü pervasız bir şekilde pazarlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ortak kamu malı olan canlı doğal kaynakların korunması sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir görevdir. Günümüzde bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için en önemli adım yasa dışı avcılığın engellenmesidir. Yasa dışı avcılığın engellenmesi ise ancak yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi ile başlayacak bir süreçtir. Ya da başka bir deyişle, yasa dışı balık ticareti engellenmeden yasa dışı avcılığın engellenmesi olası değildir.
Bu nedenle yasa dışı avcılığın engellenmesi konusunda alınacak en acil önlem, yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi için hukuki düzenleme ve kurumlar arası görev paylaşımının hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminin temel yasası olan, 1380 sayılı 22/03/1971 tarihli Su Ürünleri Kanunun Koruma ve Kontrol, başlığı altında bulunan 33. madde ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Yasa görüldüğü üzere Belediyeleri kanunun uygulanması konusunda yetkili ve sorumlu kılmıştır.
Yukarıdaki açık hükme rağmen “Belediyelerin Kuruluş ve Görevleri” Hakkındaki Kanun’un sağlıklı yorumlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysa en son İç İşleri Bakanlığının 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görev, Yetki ve Sorumluluk” ile ilgili Üçüncü Bölüm’ünde yer alan 10. maddenin a/6 bendinin içeriği “Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek” hükmüne amirdir. Yasaların açık hükmüne rağmen belediyelerce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine verdiği yükümlülüğün göz ardı edildiği veya gözden kaçırdıkları bir husus olması dikkat çekmektedir.
Hali hazırda belediyeler bünyesindeki bu mevcut durum, kadro yapısı nedeni ile altından kalkılamayacak bu görevin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın il ve taşra teşkilatlarının omuzlarına yıkılmasına neden olmaktadır. Ne var ki bu görev kadro ve lojistik altyapısı nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tek başına altından kalkabileceği bir görev değildir. Yasa dışı balık ticaretini engellemek ancak Su Ürünleri Kanunu ile sorumlu ve yetkili kılınan belediyelerin kendilerine öngörülen yükümlülüklerini ifa etmeleri ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nda belediyeleri net bir şekilde görevlendiren hükme karşın uygulamada görülen boşluğun giderilmesi açısından aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak,
İç İşleri Bakanlığının bir genelge ile Belediye zabıta teşkilatlarının Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları net bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını;
ayrıca Belediyelerin bu görevleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için Veteriner Şube Müdürlükleri bünyesinde bir Su Ürünleri Birimi kurulmasını ve bu birimlerde de en az bir su ürünleri mühendisi istihdam edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Kenan Kedikli İstanbul Diger K. Sahibi
 • Nuran D. Çanakkale Mühendis 8 yıl önce
 • Okan Kara Denizli Öğrenci 8 yıl önce
 • Yusuf E. İsparta Öğrenci 8 yıl önce
 • Selçuk Ö. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Adem Akcay Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Gönül B. Mersin Mühendis 8 yıl önce
 • İrfan K. Sakarya Memur 8 yıl önce
 • Burcu T. Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Ebru Yılmaz Ordu Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Selcuk İncekara Ankara Bankacılık-Sigorta 8 yıl önce
 • Murat Ü. İstanbul Doktor 8 yıl önce
 • Sinan Gelen Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Ramazan Ayılmaz İstanbul - 8 yıl önce
 • Özlem Kara Burdur Mühendis 8 yıl önce
 • Erman P. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Dudu K. Burdur Mühendis 8 yıl önce
 • Onur Diloğlu Rize Mühendis 8 yıl önce
 • Mehmet İlker Selcuk Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Umut Uğur Bakır Balıkesir Mühendis 8 yıl önce
 • Levent Can İstanbul Tekstil 8 yıl önce
 • Murat G. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Serkan Başak Tekirdağ Mühendis 8 yıl önce
 • Selma Dursun İstanbul Sanatçı 8 yıl önce
 • Fatma K. Sivas Doktor 8 yıl önce
 • Hasan Akseki Balıkesir Diger 8 yıl önce
 • Tolga Çatak Muğla Mühendis 8 yıl önce
 • İsmet Ç. Bartın Tekniker 8 yıl önce
 • Selçuk Alpay Bursa Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Suleyman Topal Hatay Diger 8 yıl önce
 • Merve K. Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Uğur Çetin İsparta Öğrenci 8 yıl önce
 • Ayşe Kurnaz Muğla Mühendis 8 yıl önce
 • Harun Kutlu Kütahya Emekli 8 yıl önce
 • Beste T. Bilecik Diyetisyen 8 yıl önce
 • Ahmet Bahcivan İstanbul Öğretmen 8 yıl önce
 • Semih Sırrı Kuzu İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Aşkın Avşar Bartın - 8 yıl önce
 • Ramazan Kof Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Ahmet Yazıcı Tekirdağ - 8 yıl önce
 • Ufuk Kara Bursa İşçi 8 yıl önce
 • Murat İ. İzmir Emekli 8 yıl önce
 • Ömer Y. Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Serkan Ozturk İzmir Bankacılık-Sigorta 8 yıl önce
 • Oğuzhan Uzunbekiroğlu Antalya Emekli 8 yıl önce
 • Burak Özbek Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Mesut E. İstanbul Bankacılık-Sigorta 8 yıl önce
 • Seçil Berkant Ankara - 8 yıl önce
 • Erdem Çetin Düzce Mühendis 8 yıl önce
 • Samet D. Hatay Öğrenci 8 yıl önce
 • Keriman Tevhit Ertuğrul Eskişehir Emekli 8 yıl önce
 • Ethem E. Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Muhtar Erol Ohri İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Özge Akyol Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Sabahattin Nural İzmir Emekli 8 yıl önce
 • Ersin Kayan İzmir - 8 yıl önce
 • Reşit Gerçeker İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Emre K. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Zafer Özcan Balıkesir Emekli 8 yıl önce
 • Belki Birgün Eresin İzmir Tekniker 8 yıl önce
 • Cüneyt Pelitli İzmir Tekniker 8 yıl önce
 • Gökhan Y. Sinop Biyolog 8 yıl önce
 • Bekir Özel Sakarya Mühendis 8 yıl önce
 • Fatih Aksoy İstanbul İşçi 8 yıl önce
 • Yusuf Gümrü Antalya Öğrenci 8 yıl önce
 • Sinan Ula İzmir Emekli 8 yıl önce
 • Cavit B. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Melih Gülan İzmir Yönetici 8 yıl önce
 • Ayhan Türel Antalya Emekli 8 yıl önce
 • Cumhuriyet M. Amasya Öğretmen 8 yıl önce
 • Serkan Bektaş Kırşehir Öğrenci 8 yıl önce
 • Emrah Yıldırım Sakarya Mühendis 8 yıl önce
 • Nazan Sezer İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Emin Karataş Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Bayram Köstekli Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Banu Kadeş İsparta Eczacı 8 yıl önce
 • Vigilia Di R. İstanbul Muhasebeci 8 yıl önce
 • Zuhal Ö. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Kader K. Erzincan Öğrenci 8 yıl önce
 • Kadir Özdemir Manisa Mühendis 8 yıl önce
 • Tanju Ö. Muğla Mühendis 8 yıl önce
 • Murat Biçak Muğla Diger 8 yıl önce
 • Muhammed Saltuk G. İzmir Memur 8 yıl önce
 • Mehmet Özbodur Yurtdışı İşçi 8 yıl önce
 • Tahsin Ceyln Ankara Yazar 8 yıl önce
 • Erhan Öztürk Ankara Diger 8 yıl önce
 • Melahat K. Ankara - 8 yıl önce
 • Mehmet Orhan Bayir İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Hatice Ö. İstanbul Hemşire 8 yıl önce
 • Gökay Özçelik Trabzon Mühendis 8 yıl önce
 • Gökçen İlham Sancar Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Furkan Aksakal İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Sefa U. Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Hasan Can Oztekin Sinop Biyolog 8 yıl önce
 • Tayfun K. Antalya Öğrenci 8 yıl önce
 • Yasemin G. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Hakan Ö. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Buket A. Kırşehir Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Selim K. Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Nedim H. İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Metin M. Zonguldak Diger 8 yıl önce
 
« Geri1  …  1920212223242526272829  …  34İleri »

Görseller

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve