Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kendisine bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü “canlı sucul kaynakların sürdürülebilir avcılığı” konusunda uygulamaya koyduğu bütün olumlu politikalara rağmen ülkemizde yasa dışı balık avcılığı ve ticareti neredeyse engellenemez bir şekilde devam etmektedir. Genel Müdürlük, il ve taşra teşkilatlarının insanüstü çaba ve gayretlerine rağmen balıkçı dükkânları, pazar yerleri ve hatta büyük marketler de bile her türden yasa dışı su ürünü pervasız bir şekilde pazarlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ortak kamu malı olan canlı doğal kaynakların korunması sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir görevdir. Günümüzde bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için en önemli adım yasa dışı avcılığın engellenmesidir. Yasa dışı avcılığın engellenmesi ise ancak yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi ile başlayacak bir süreçtir. Ya da başka bir deyişle, yasa dışı balık ticareti engellenmeden yasa dışı avcılığın engellenmesi olası değildir.
Bu nedenle yasa dışı avcılığın engellenmesi konusunda alınacak en acil önlem, yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi için hukuki düzenleme ve kurumlar arası görev paylaşımının hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminin temel yasası olan, 1380 sayılı 22/03/1971 tarihli Su Ürünleri Kanunun Koruma ve Kontrol, başlığı altında bulunan 33. madde ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Yasa görüldüğü üzere Belediyeleri kanunun uygulanması konusunda yetkili ve sorumlu kılmıştır.
Yukarıdaki açık hükme rağmen “Belediyelerin Kuruluş ve Görevleri” Hakkındaki Kanun’un sağlıklı yorumlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysa en son İç İşleri Bakanlığının 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görev, Yetki ve Sorumluluk” ile ilgili Üçüncü Bölüm’ünde yer alan 10. maddenin a/6 bendinin içeriği “Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek” hükmüne amirdir. Yasaların açık hükmüne rağmen belediyelerce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine verdiği yükümlülüğün göz ardı edildiği veya gözden kaçırdıkları bir husus olması dikkat çekmektedir.
Hali hazırda belediyeler bünyesindeki bu mevcut durum, kadro yapısı nedeni ile altından kalkılamayacak bu görevin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın il ve taşra teşkilatlarının omuzlarına yıkılmasına neden olmaktadır. Ne var ki bu görev kadro ve lojistik altyapısı nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tek başına altından kalkabileceği bir görev değildir. Yasa dışı balık ticaretini engellemek ancak Su Ürünleri Kanunu ile sorumlu ve yetkili kılınan belediyelerin kendilerine öngörülen yükümlülüklerini ifa etmeleri ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nda belediyeleri net bir şekilde görevlendiren hükme karşın uygulamada görülen boşluğun giderilmesi açısından aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak,
İç İşleri Bakanlığının bir genelge ile Belediye zabıta teşkilatlarının Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları net bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını;
ayrıca Belediyelerin bu görevleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için Veteriner Şube Müdürlükleri bünyesinde bir Su Ürünleri Birimi kurulmasını ve bu birimlerde de en az bir su ürünleri mühendisi istihdam edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Kenan Kedikli İstanbul Diger K. Sahibi
 • Tuğba Yıldız Samsun Öğrenci 8 yıl önce
 • Onur Çakir İstanbul Tekniker 8 yıl önce
 • Kaan Ulusoy İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Nail Ü. Çanakkale Öğrenci 8 yıl önce
 • Mustafa Fındık Kayseri Esnaf 8 yıl önce
 • Tansu Tekin Kocaeli Mühendis 8 yıl önce
 • Erdoğan Y. Sinop Memur 8 yıl önce
 • Kübra Yıldız Samsun Öğrenci 8 yıl önce
 • Emine Yıldız Samsun Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Ali Çıplak Çorum Emekli 8 yıl önce
 • İbrahim İ. Gaziantep Öğrenci 8 yıl önce
 • Zübeyir Y. Hakkari Diger 8 yıl önce
 • Zümrete U. Adana Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Serdar A. Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Salih Ç. Çorum İşçi 8 yıl önce
 • Mehmet A. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Mehmet Kantekin Samsun Emekli 8 yıl önce
 • Mehmet Kandemir İstanbul Öğretmen 8 yıl önce
 • Mediha Ekici Samsun Emekli 8 yıl önce
 • Şule G. Eskişehir Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Canan D. İstanbul Muhasebeci 8 yıl önce
 • Fatih T. Samsun Memur 8 yıl önce
 • İbrahim Tırık Samsun Avukat 8 yıl önce
 • Nimet Ç. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Meryem Ekici Samsun Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Eda E. Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Metin Altay Tekirdağ Mühendis 8 yıl önce
 • Tufan A. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Fikret E. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Mazhar Özoktay Gaziantep Öğretim Elemanı 8 yıl önce
 • İrem Tandoğan Ankara Emekli 8 yıl önce
 • Halis Ataş İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Berkant T. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Kaan Tozludaş Muğla Mühendis 8 yıl önce
 • Süleyman Ö. Kütahya Mühendis 8 yıl önce
 • Nurcihan Çakır Adana Öğrenci 8 yıl önce
 • Neslihan Kasap İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Eylem Şencan Samsun İşçi 8 yıl önce
 • Nabahat Ç. İzmir Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Gönül Gürdal Antalya Mühendis 8 yıl önce
 • Meryem Kantekin Samsun Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Çağlar Şahin Muğla Mühendis 8 yıl önce
 • Sercan G. İzmir Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Yıldırım Beyazıd D. Sinop Emlak 8 yıl önce
 • Bekir S. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Özgür Ö. İzmir İşsiz 8 yıl önce
 • Aydın B. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Eda E. Adıyaman Mühendis 8 yıl önce
 • Faruk Z. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Serap U. Kayseri Öğrenci 8 yıl önce
 • Fatih Gül Afyon Öğrenci 8 yıl önce
 • Hasan M. İstanbul Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Akif İ. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Ercüment Cerit Adana Muhasebeci 8 yıl önce
 • Yavuz Selim Durmaz Kayseri - 8 yıl önce
 • Gözde H. Antalya Öğrenci 8 yıl önce
 • Cemal İnceler Manisa Emekli 8 yıl önce
 • Halil Gençler Rize Mühendis 8 yıl önce
 • Orhan Kantekin Samsun Öğretmen 8 yıl önce
 • Şaban B. Kayseri Öğrenci 8 yıl önce
 • Emin Kazım Ş. Samsun Avukat 8 yıl önce
 • Damla İkiz İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Tuğçe Tunca İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Refik Ö. Trabzon Öğrenci 8 yıl önce
 • Gokhan D. Erzincan Mühendis 8 yıl önce
 • Emin Akyıldız Rize Emekli 8 yıl önce
 • Abdullah B. Samsun Veteriner 8 yıl önce
 • Volkan Gümüş Aydın Mühendis 8 yıl önce
 • Erman Aşık Artvin Mühendis 8 yıl önce
 • Ali D. Kayseri Tekniker 8 yıl önce
 • İlbey D. Elazığ Mühendis 8 yıl önce
 • Ali Çalık Kayseri Asker 8 yıl önce
 • Halil İbrahim Coşkun İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Hayrettin Y. Kayseri Esnaf 8 yıl önce
 • Makbule Ö. Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Yusuf Kocabay Kayseri Öğrenci 8 yıl önce
 • Halil İ. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Celal Alkan Hatay Mühendis 8 yıl önce
 • Feride K. Batman - 8 yıl önce
 • Duygu Öz Adana Öğrenci 8 yıl önce
 • Gamze K. İsparta Öğrenci 8 yıl önce
 • Beyzanur Gökalp Konya Öğrenci 8 yıl önce
 • Çiğdem Gez İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Emrah Ş. Hatay Öğrenci 8 yıl önce
 • Omer Karakus Karaman Polis 8 yıl önce
 • Hilal A. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Uğur T. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Faruk E. Muğla Mühendis 8 yıl önce
 • Gökmen Y. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Burcu Meltem E. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Muhammet Göl İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Toygar Kutman İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Alper Martı İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Ali Kömbe Gaziantep Sanayici 8 yıl önce
 • Esra Bilgin İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Umut Ertopçu Çanakkale Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Çiğdem A. Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Mutlu Ş. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Yüsra Karakaya Burdur Mühendis 8 yıl önce
 • Ahmet Kaan Karamanoğlu İzmir Mühendis 8 yıl önce
 

Görseller

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve