Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kendisine bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü “canlı sucul kaynakların sürdürülebilir avcılığı” konusunda uygulamaya koyduğu bütün olumlu politikalara rağmen ülkemizde yasa dışı balık avcılığı ve ticareti neredeyse engellenemez bir şekilde devam etmektedir. Genel Müdürlük, il ve taşra teşkilatlarının insanüstü çaba ve gayretlerine rağmen balıkçı dükkânları, pazar yerleri ve hatta büyük marketler de bile her türden yasa dışı su ürünü pervasız bir şekilde pazarlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ortak kamu malı olan canlı doğal kaynakların korunması sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir görevdir. Günümüzde bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için en önemli adım yasa dışı avcılığın engellenmesidir. Yasa dışı avcılığın engellenmesi ise ancak yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi ile başlayacak bir süreçtir. Ya da başka bir deyişle, yasa dışı balık ticareti engellenmeden yasa dışı avcılığın engellenmesi olası değildir.
Bu nedenle yasa dışı avcılığın engellenmesi konusunda alınacak en acil önlem, yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi için hukuki düzenleme ve kurumlar arası görev paylaşımının hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminin temel yasası olan, 1380 sayılı 22/03/1971 tarihli Su Ürünleri Kanunun Koruma ve Kontrol, başlığı altında bulunan 33. madde ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Yasa görüldüğü üzere Belediyeleri kanunun uygulanması konusunda yetkili ve sorumlu kılmıştır.
Yukarıdaki açık hükme rağmen “Belediyelerin Kuruluş ve Görevleri” Hakkındaki Kanun’un sağlıklı yorumlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysa en son İç İşleri Bakanlığının 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görev, Yetki ve Sorumluluk” ile ilgili Üçüncü Bölüm’ünde yer alan 10. maddenin a/6 bendinin içeriği “Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek” hükmüne amirdir. Yasaların açık hükmüne rağmen belediyelerce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine verdiği yükümlülüğün göz ardı edildiği veya gözden kaçırdıkları bir husus olması dikkat çekmektedir.
Hali hazırda belediyeler bünyesindeki bu mevcut durum, kadro yapısı nedeni ile altından kalkılamayacak bu görevin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın il ve taşra teşkilatlarının omuzlarına yıkılmasına neden olmaktadır. Ne var ki bu görev kadro ve lojistik altyapısı nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tek başına altından kalkabileceği bir görev değildir. Yasa dışı balık ticaretini engellemek ancak Su Ürünleri Kanunu ile sorumlu ve yetkili kılınan belediyelerin kendilerine öngörülen yükümlülüklerini ifa etmeleri ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nda belediyeleri net bir şekilde görevlendiren hükme karşın uygulamada görülen boşluğun giderilmesi açısından aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak,
İç İşleri Bakanlığının bir genelge ile Belediye zabıta teşkilatlarının Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları net bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını;
ayrıca Belediyelerin bu görevleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için Veteriner Şube Müdürlükleri bünyesinde bir Su Ürünleri Birimi kurulmasını ve bu birimlerde de en az bir su ürünleri mühendisi istihdam edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Kenan Kedikli İstanbul Diger K. Sahibi
 • Çağdaş Göktepe İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Sinan Taşdelen Çanakkale Öğrenci 8 yıl önce
 • Açelya S. İsparta - 8 yıl önce
 • Gökçe Acar Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Gökhan A. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Gökmen A. Balıkesir İşsiz 8 yıl önce
 • Merve T. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Yiğit Caner Akalin Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Sercan E. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • İhsan Ertaş Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Burak Özdemir Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Salih Keleş İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Cengız Sayın Bartın Diş Hekimi 8 yıl önce
 • Hilal Coşkuner İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Ayşe Ş. İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Özlem Ergül Keskin Samsun Öğrenci 8 yıl önce
 • Murat Y. Muğla Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Mert Uçak Bursa Eczacı 8 yıl önce
 • Ramazan L. Samsun İşçi 8 yıl önce
 • İrfan Gürgür İstanbul Asker 8 yıl önce
 • Ayşen Tuğba A. Balıkesir Mühendis 8 yıl önce
 • Recep K. Samsun Emekli 8 yıl önce
 • Ersin Esentürk Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • İbrahim A. İstanbul Eczacı 8 yıl önce
 • Gokmen Argun Ankara Diger 8 yıl önce
 • Ayşe Seven İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Kaya H. Kayseri Diş Hekimi 8 yıl önce
 • Şerif Şipal İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Rasgele Hayat İstanbul İşsiz 8 yıl önce
 • Fulya D. Uşak Mühendis 8 yıl önce
 • İlker E. İzmir Öğretmen 8 yıl önce
 • Cem Orkun Kirac Ankara Danışman 8 yıl önce
 • Ayhan Okutan İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Alper Gulmez Sivas Mühendis 8 yıl önce
 • Recep Yildiz İsparta Veteriner 8 yıl önce
 • Semih Taş İstanbul Kimyager 8 yıl önce
 • Asil Yilmaz Tunç Düzce Eczacı 8 yıl önce
 • Ahmet Sözen Muğla Mühendis 8 yıl önce
 • Koray Y. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Mesut Ş. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Sertaç Çelik Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Serkan Başak Tekirdağ Mühendis 8 yıl önce
 • Mustafa A. Samsun Memur 8 yıl önce
 • Ömer Erdoğan İzmir Emekli 8 yıl önce
 • Mustafa Duran Çorum Yönetici 8 yıl önce
 • Ahmet Can K. Samsun Öğrenci 8 yıl önce
 • Mahmut Ökçün Erzincan Öğrenci 8 yıl önce
 • Selim Sipahi İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Gökhan Taştan İstanbul Esnaf 8 yıl önce
 • Nesrin G. Samsun Yönetici 8 yıl önce
 • Elif K. Hatay Mühendis 8 yıl önce
 • Oktay Ç. Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Ayhan Güllü Rize Mühendis 8 yıl önce
 • Ramazan Türkolu Batman Mühendis 8 yıl önce
 • Emel H. Elazığ Mühendis 8 yıl önce
 • Zerrin Baytan Trabzon Memur 8 yıl önce
 • Erdem Durmaz Kayseri Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Kerem Kondu Tekirdağ Mühendis 8 yıl önce
 • Emre Doğan Mersin Mühendis 8 yıl önce
 • Salih Ural Antalya Mühendis 8 yıl önce
 • Öztekin Yılmaz Eskişehir - 8 yıl önce
 • Gokhan Koc Şırnak Tekniker 8 yıl önce
 • Musa Ekici Samsun Memur 8 yıl önce
 • Tarık Ali Araz İstanbul Basın-Yayın 8 yıl önce
 • Tugay Metin Afyon Asker 8 yıl önce
 • Abdullah A. İğdır Mühendis 8 yıl önce
 • Osman Açar Antalya Mühendis 8 yıl önce
 • Bayram Sancar Sinop - 8 yıl önce
 • Arda T. Kayseri Öğrenci 8 yıl önce
 • Kerem Nuri Girit İstanbul Turizm 8 yıl önce
 • Kazım Uğur Sakarya İletişim 8 yıl önce
 • Ahmet Kadıoğlu Şırnak Memur 8 yıl önce
 • Şevket K. Kayseri Serbest Meslek 8 yıl önce
 • İsmail Irmak Denizli Polis 8 yıl önce
 • Refah Aypak Ankara Emekli 8 yıl önce
 • Volkan Çakir Bayburt Öğretmen 8 yıl önce
 • Volkan Karagöz Kırklareli Tekniker 8 yıl önce
 • Selahattin Kaya Samsun Muhasebeci 8 yıl önce
 • Gençtan Erman U. Çanakkale Öğrenci 8 yıl önce
 • Aynur Serbudak Kocaeli Mühendis 8 yıl önce
 • Fatih Ekici Samsun Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Can D. İzmir - 8 yıl önce
 • Menşure Kara İstanbul Esnaf 8 yıl önce
 • Ekrem Özyilmaz İstanbul Yönetici 8 yıl önce
 • Yurdaer Erkoca İstanbul Basın-Yayın 8 yıl önce
 • Oğulcan Erdoğdu İstanbul Emlak 8 yıl önce
 • Pınar Gever Aslan Elazığ Mühendis 8 yıl önce
 • Nurten Soygurler Mersin Diger 8 yıl önce
 • Salih Zeki Onat Giresun Mühendis 8 yıl önce
 • Kaan A. Ankara Öğrenci 8 yıl önce
 • Mustafa Gültekin Kayseri Diger 8 yıl önce
 • Gökay Özçelik Trabzon Mühendis 8 yıl önce
 • Ali G. Kayseri Esnaf 8 yıl önce
 • İlker Ö. Ankara Öğretmen 8 yıl önce
 • Süleyman Bağrıaçık Aydın Bankacılık-Sigorta 8 yıl önce
 • Umut Ekren Sinop Memur 8 yıl önce
 • Metin Ö. Samsun Ekonomist 8 yıl önce
 • Gamze G. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Ümit Ö. Bartın Esnaf 8 yıl önce
 • Alper A. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 
« Geri1  …  1213141516171819202122  …  34İleri »

Görseller

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve