Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kendisine bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü “canlı sucul kaynakların sürdürülebilir avcılığı” konusunda uygulamaya koyduğu bütün olumlu politikalara rağmen ülkemizde yasa dışı balık avcılığı ve ticareti neredeyse engellenemez bir şekilde devam etmektedir. Genel Müdürlük, il ve taşra teşkilatlarının insanüstü çaba ve gayretlerine rağmen balıkçı dükkânları, pazar yerleri ve hatta büyük marketler de bile her türden yasa dışı su ürünü pervasız bir şekilde pazarlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ortak kamu malı olan canlı doğal kaynakların korunması sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir görevdir. Günümüzde bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için en önemli adım yasa dışı avcılığın engellenmesidir. Yasa dışı avcılığın engellenmesi ise ancak yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi ile başlayacak bir süreçtir. Ya da başka bir deyişle, yasa dışı balık ticareti engellenmeden yasa dışı avcılığın engellenmesi olası değildir.
Bu nedenle yasa dışı avcılığın engellenmesi konusunda alınacak en acil önlem, yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi için hukuki düzenleme ve kurumlar arası görev paylaşımının hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminin temel yasası olan, 1380 sayılı 22/03/1971 tarihli Su Ürünleri Kanunun Koruma ve Kontrol, başlığı altında bulunan 33. madde ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Yasa görüldüğü üzere Belediyeleri kanunun uygulanması konusunda yetkili ve sorumlu kılmıştır.
Yukarıdaki açık hükme rağmen “Belediyelerin Kuruluş ve Görevleri” Hakkındaki Kanun’un sağlıklı yorumlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysa en son İç İşleri Bakanlığının 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görev, Yetki ve Sorumluluk” ile ilgili Üçüncü Bölüm’ünde yer alan 10. maddenin a/6 bendinin içeriği “Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek” hükmüne amirdir. Yasaların açık hükmüne rağmen belediyelerce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine verdiği yükümlülüğün göz ardı edildiği veya gözden kaçırdıkları bir husus olması dikkat çekmektedir.
Hali hazırda belediyeler bünyesindeki bu mevcut durum, kadro yapısı nedeni ile altından kalkılamayacak bu görevin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın il ve taşra teşkilatlarının omuzlarına yıkılmasına neden olmaktadır. Ne var ki bu görev kadro ve lojistik altyapısı nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tek başına altından kalkabileceği bir görev değildir. Yasa dışı balık ticaretini engellemek ancak Su Ürünleri Kanunu ile sorumlu ve yetkili kılınan belediyelerin kendilerine öngörülen yükümlülüklerini ifa etmeleri ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nda belediyeleri net bir şekilde görevlendiren hükme karşın uygulamada görülen boşluğun giderilmesi açısından aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak,
İç İşleri Bakanlığının bir genelge ile Belediye zabıta teşkilatlarının Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları net bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını;
ayrıca Belediyelerin bu görevleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için Veteriner Şube Müdürlükleri bünyesinde bir Su Ürünleri Birimi kurulmasını ve bu birimlerde de en az bir su ürünleri mühendisi istihdam edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Kenan Kedikli İstanbul Diger K. Sahibi
 • Nil Z. Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Çetin Öğer Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Celil Ekici Samsun İşçi 8 yıl önce
 • Gençay G. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Aykut Şentürk Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Neslihan Bayındır Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Murat G. İstanbul Memur 8 yıl önce
 • Murat Kılıç Samsun Danışman 8 yıl önce
 • İsmet Özcan İzmir Muhasebeci 8 yıl önce
 • Serpil Naneci Bayburt Biyokimyager 8 yıl önce
 • Galip Selam Samsun İşçi 8 yıl önce
 • Mesut B. Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Nilüfer Bircan İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Efsun Arslan Kırklareli Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Ayşe Özcan İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • İbrahim Ö. Samsun Eczacı 8 yıl önce
 • Şeyda Y. Tunceli Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Sadi P. Ankara Diger 8 yıl önce
 • Serdal Tak Samsun Hemşire 8 yıl önce
 • Ümran K. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Saltuk Buğra Ankara Diyetisyen 8 yıl önce
 • Mahmut Gökhan Erdemir Adana Öğretmen 8 yıl önce
 • Recep Gül Sinop Diger 8 yıl önce
 • Ahmet Yol Van Öğretmen 8 yıl önce
 • Görkem Kaya İzmir Bilgisayar 8 yıl önce
 • Jale Arslan Muğla - 8 yıl önce
 • Ecem A. Osmaniye Mühendis 8 yıl önce
 • İlhan İnan Samsun Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Ahmet Bayraktutan Ordu Mühendis 8 yıl önce
 • Hüsniye Gül Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Orhan Özkan A. Muğla Mühendis 8 yıl önce
 • Evrim Şen Antalya Danışman 8 yıl önce
 • Erkan Hüsnü İyi İstanbul Tekstil 8 yıl önce
 • Ali Bulut Samsun Eczacı 8 yıl önce
 • Furkan Karacan Kocaeli Mühendis 8 yıl önce
 • Ahmet Akçay Afyon Esnaf 8 yıl önce
 • Yıldız B. İsparta Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Ahmet Şahin Trabzon Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Münir A. Diyarbakır Mühendis 8 yıl önce
 • Merve D. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Kıvanç Kasapoğlu Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Asuman C. Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Melike U. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Bekir Tufan Trabzon Öğretim Elemanı 8 yıl önce
 • Tuncay Yeşilçiçek Rize Öğretim Elemanı 8 yıl önce
 • Sıdıka G. İstanbul Yönetici 8 yıl önce
 • Metin Çalta Elazığ Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Semra Cirik İzmir Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Kenan G. Trabzon Öğretim Elemanı 8 yıl önce
 • Barış K. Rize Öğretim Elemanı 8 yıl önce
 • Menekşe Didem Ercan Muğla Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Sera U. İsparta Öğretim Elemanı 8 yıl önce
 • Mustafa Küçük Kayseri Memur 8 yıl önce
 • Bekir Gumus Kayseri İşçi 8 yıl önce
 • Bilal Harman Kayseri Esnaf 8 yıl önce
 • Engin Çalkam Ankara İşçi 8 yıl önce
 • Coşkun Koçakcıgil İstanbul Avukat 8 yıl önce
 • Rezan Özger İstanbul Avukat 8 yıl önce
 • Uğur Uzer İsparta Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Abdullah Ekrem Kahraman İstanbul Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Sinem Tuğba Antalya Öğretmen 8 yıl önce
 • Seda Gümüşsoy İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Pinar Dag Erzincan İletişim 8 yıl önce
 • Taner Yildiz İstanbul Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Şahin Tekgündüz İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Cemil E. Samsun İşçi 8 yıl önce
 • Burak Oskay Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Esma Encan Ankara - 8 yıl önce
 • Serhan G. Sinop Doktor 8 yıl önce
 • Elif E. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Gülben Çoşkun İzmir Öğretmen 8 yıl önce
 • Aydan Çoşar Antalya Diş Hekimi 8 yıl önce
 • Gizem Kapusuz İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Kürşat Emre S. İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Emre Bali İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Pınar Pehlivan İzmir Yönetici 8 yıl önce
 • Ahmet Çarikçi İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Hacer Sağlam Trabzon Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Sezer D. İzmir - 8 yıl önce
 • Ömer Okudurlar İzmir Bilgisayar 8 yıl önce
 • Öner G. Mersin Mühendis 8 yıl önce
 • Serkan Köybaşı İstanbul Öğretim Elemanı 8 yıl önce
 • Özlem S. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Levent C. Mersin Emekli 8 yıl önce
 • Orhan K. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Mükremin Zeybel Kayseri Esnaf 8 yıl önce
 • Bülent Suak Bartın Memur 8 yıl önce
 • Esma E. Ankara - 8 yıl önce
 • İbrahim A. Samsun Emekli 8 yıl önce
 • Halim Türk İğdır Öğretmen 8 yıl önce
 • Kamil R. Kayseri Doktor 8 yıl önce
 • Rahim Aydın Samsun Öğretmen 8 yıl önce
 • Hamdi Bedir Ordu Sosyolog 8 yıl önce
 • Mehmet Kaan A. İzmir Esnaf 8 yıl önce
 • Olkan Aktosun Sinop - 8 yıl önce
 • Ergin Ö. İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Ertuğrul A. Samsun Öğrenci 8 yıl önce
 • Muzaffer Y. Bolu Memur 8 yıl önce
 • Ebru Topal Sinop Diger 8 yıl önce
 • Ayhan Ş. Sakarya Esnaf 8 yıl önce
 
« Geri1  …  1112131415161718192021  …  34İleri »

Görseller

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve