Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kendisine bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü “canlı sucul kaynakların sürdürülebilir avcılığı” konusunda uygulamaya koyduğu bütün olumlu politikalara rağmen ülkemizde yasa dışı balık avcılığı ve ticareti neredeyse engellenemez bir şekilde devam etmektedir. Genel Müdürlük, il ve taşra teşkilatlarının insanüstü çaba ve gayretlerine rağmen balıkçı dükkânları, pazar yerleri ve hatta büyük marketler de bile her türden yasa dışı su ürünü pervasız bir şekilde pazarlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ortak kamu malı olan canlı doğal kaynakların korunması sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir görevdir. Günümüzde bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için en önemli adım yasa dışı avcılığın engellenmesidir. Yasa dışı avcılığın engellenmesi ise ancak yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi ile başlayacak bir süreçtir. Ya da başka bir deyişle, yasa dışı balık ticareti engellenmeden yasa dışı avcılığın engellenmesi olası değildir.
Bu nedenle yasa dışı avcılığın engellenmesi konusunda alınacak en acil önlem, yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi için hukuki düzenleme ve kurumlar arası görev paylaşımının hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminin temel yasası olan, 1380 sayılı 22/03/1971 tarihli Su Ürünleri Kanunun Koruma ve Kontrol, başlığı altında bulunan 33. madde ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Yasa görüldüğü üzere Belediyeleri kanunun uygulanması konusunda yetkili ve sorumlu kılmıştır.
Yukarıdaki açık hükme rağmen “Belediyelerin Kuruluş ve Görevleri” Hakkındaki Kanun’un sağlıklı yorumlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysa en son İç İşleri Bakanlığının 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görev, Yetki ve Sorumluluk” ile ilgili Üçüncü Bölüm’ünde yer alan 10. maddenin a/6 bendinin içeriği “Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek” hükmüne amirdir. Yasaların açık hükmüne rağmen belediyelerce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine verdiği yükümlülüğün göz ardı edildiği veya gözden kaçırdıkları bir husus olması dikkat çekmektedir.
Hali hazırda belediyeler bünyesindeki bu mevcut durum, kadro yapısı nedeni ile altından kalkılamayacak bu görevin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın il ve taşra teşkilatlarının omuzlarına yıkılmasına neden olmaktadır. Ne var ki bu görev kadro ve lojistik altyapısı nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tek başına altından kalkabileceği bir görev değildir. Yasa dışı balık ticaretini engellemek ancak Su Ürünleri Kanunu ile sorumlu ve yetkili kılınan belediyelerin kendilerine öngörülen yükümlülüklerini ifa etmeleri ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nda belediyeleri net bir şekilde görevlendiren hükme karşın uygulamada görülen boşluğun giderilmesi açısından aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak,
İç İşleri Bakanlığının bir genelge ile Belediye zabıta teşkilatlarının Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları net bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını;
ayrıca Belediyelerin bu görevleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için Veteriner Şube Müdürlükleri bünyesinde bir Su Ürünleri Birimi kurulmasını ve bu birimlerde de en az bir su ürünleri mühendisi istihdam edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Kenan Kedikli İstanbul Diger K. Sahibi
 • Onursal Ö. Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Haydar Birol İmre Sakarya Mühendis 8 yıl önce
 • Selma Ö. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Nazan D. Adana - 8 yıl önce
 • Esma E. Ankara - 8 yıl önce
 • Ece G. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • İlknur A. Çanakkale Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Hatice M. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Hamit T. Ankara İç Mimar 8 yıl önce
 • Fatih İpekli Afyon Öğrenci 8 yıl önce
 • Fatma Gül Çorum Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Seda T. Ankara - 8 yıl önce
 • Gönül Uysal Antalya Mühendis 8 yıl önce
 • Recep Gül Afyon Öğrenci 8 yıl önce
 • Suphi T. Adana İşçi 8 yıl önce
 • Hamza Gül Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Çagin C. Mersin Mühendis 8 yıl önce
 • Dudu K. Burdur Mühendis 8 yıl önce
 • Tuğçe Hakverdioğlu Amasya Mühendis 8 yıl önce
 • Mustafa Y. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Yüksel Cem İzmirli İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Mehmet Bedrettin Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Selda T. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Serpil Üreyen Antalya Mühendis 8 yıl önce
 • İdris Edis Kayseri Emekli 8 yıl önce
 • Emre Şahin Balıkesir Mühendis 8 yıl önce
 • Selçuk K. Mersin Mühendis 8 yıl önce
 • Ali Yurtseven Eskişehir Mühendis 8 yıl önce
 • Cemal Kul Tokat Bankacılık-Sigorta 8 yıl önce
 • Rıfat Şükrü K. İzmir - 8 yıl önce
 • Tuğçe Sönmez Samsun Öğrenci 8 yıl önce
 • Mahitap Duygu D. Mersin Mühendis 8 yıl önce
 • Orhan Özkan Akol Muğla Mühendis 8 yıl önce
 • Yasemin Ç. Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Gamze Genç İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Elçin Güven Çanakkale Mühendis 8 yıl önce
 • Hacer İ. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Mehmet Ali K. Rize Mühendis 8 yıl önce
 • Hande Resat İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Savaş Ustaoğlu Sinop Yönetici 8 yıl önce
 • Serdar Ş. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Onur Menevşeoğlu Kütahya Mühendis 8 yıl önce
 • Cemile Karaduman Kütahya Emekli 8 yıl önce
 • Uğur Çetin İsparta Öğrenci 8 yıl önce
 • Serkan B. Tekirdağ Mühendis 8 yıl önce
 • Gürol Gülbaş İzmir Emekli 8 yıl önce
 • Aykut K. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Necmettin Ç. Trabzon Mühendis 8 yıl önce
 • Gönül Çakır İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Gülay Ö. İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Osman A. Batman Doktor 8 yıl önce
 • Hüseyin Tekeli İzmir Avukat 8 yıl önce
 • Aşkın A. Antalya Mühendis 8 yıl önce
 • Hacer Ü. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Sertaç Y. Gümüşhane Mühendis 8 yıl önce
 • Vedat T. Gümüşhane Mühendis 8 yıl önce
 • Refa Ö. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Mutlu Karaca Konya Mühendis 8 yıl önce
 • Seval Yılmaz Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Cafer Doğan İzmir Emekli 8 yıl önce
 • Bayram Ataş Samsun Diger 8 yıl önce
 • Ebru T. Mersin Diger 8 yıl önce
 • Ümit Yıldırım Sinop Tekniker 8 yıl önce
 • Güray Öztürk Muğla Mühendis 8 yıl önce
 • Ayşin İlgün Kocaeli Öğrenci 8 yıl önce
 • Kazım Şayık Kocaeli Mühendis 8 yıl önce
 • Tahir Akbaş Nevşehir Mühendis 8 yıl önce
 • Sercan Yıldırım Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Fatih Korkmaz Adana Öğrenci 8 yıl önce
 • Alper Ayanoğlu İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Zafer K. Sinop Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Yaşar Sözen Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Ufuk Çalişkan Balıkesir Mühendis 8 yıl önce
 • Şükrü B. Muğla Mühendis 8 yıl önce
 • Merve Karaahmetoğlu Giresun Mühendis 8 yıl önce
 • Behiye Ceylan İzmir Tekstil 8 yıl önce
 • Ayşe Çıplak İstanbul Hemşire 8 yıl önce
 • Derya Soytürk Balıkesir Mühendis 8 yıl önce
 • Elifdeniz Odabaşı İstanbul - 8 yıl önce
 • Filiz K. Antalya Mühendis 8 yıl önce
 • Sema Bozkaya Samsun Hemşire 8 yıl önce
 • Gülşah Kaya Samsun Öğrenci 8 yıl önce
 • Gökhan Kılınç Aydın Tekniker 8 yıl önce
 • Dursun Kalafat Samsun Diger 8 yıl önce
 • Oğuz Yıldız Samsun Kimyager 8 yıl önce
 • Gamze Kılınç Aydın Bilgisayar 8 yıl önce
 • Büşra Abay Kocaeli Öğrenci 8 yıl önce
 • Rukiye Canan A. İstanbul - 8 yıl önce
 • Büşra Kahraman Ankara Öğrenci 8 yıl önce
 • Arkın Doğan İsparta Mühendis 8 yıl önce
 • Ahmet Mesut Köseoğlu İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Murat Argun İstanbul Öğretmen 8 yıl önce
 • Mehmetcan T. İstanbul Turizm 8 yıl önce
 • Suna Şahin Kocaeli Öğretmen 8 yıl önce
 • Nesli Ulusoy B. İzmir Diger 8 yıl önce
 • Mesut H. Afyon İşçi 8 yıl önce
 • Onur Demir İzmir Tekniker 8 yıl önce
 • Gönül Gürel Muğla Kimyager 8 yıl önce
 • Ramadan Balkı Samsun Öğretmen 8 yıl önce
 • Murat A. Zonguldak Serbest Meslek 8 yıl önce
 
« Geri1  …  910111213141516171819  …  34İleri »

Görseller

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve