Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kendisine bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü “canlı sucul kaynakların sürdürülebilir avcılığı” konusunda uygulamaya koyduğu bütün olumlu politikalara rağmen ülkemizde yasa dışı balık avcılığı ve ticareti neredeyse engellenemez bir şekilde devam etmektedir. Genel Müdürlük, il ve taşra teşkilatlarının insanüstü çaba ve gayretlerine rağmen balıkçı dükkânları, pazar yerleri ve hatta büyük marketler de bile her türden yasa dışı su ürünü pervasız bir şekilde pazarlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ortak kamu malı olan canlı doğal kaynakların korunması sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir görevdir. Günümüzde bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için en önemli adım yasa dışı avcılığın engellenmesidir. Yasa dışı avcılığın engellenmesi ise ancak yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi ile başlayacak bir süreçtir. Ya da başka bir deyişle, yasa dışı balık ticareti engellenmeden yasa dışı avcılığın engellenmesi olası değildir.
Bu nedenle yasa dışı avcılığın engellenmesi konusunda alınacak en acil önlem, yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi için hukuki düzenleme ve kurumlar arası görev paylaşımının hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminin temel yasası olan, 1380 sayılı 22/03/1971 tarihli Su Ürünleri Kanunun Koruma ve Kontrol, başlığı altında bulunan 33. madde ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Yasa görüldüğü üzere Belediyeleri kanunun uygulanması konusunda yetkili ve sorumlu kılmıştır.
Yukarıdaki açık hükme rağmen “Belediyelerin Kuruluş ve Görevleri” Hakkındaki Kanun’un sağlıklı yorumlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysa en son İç İşleri Bakanlığının 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görev, Yetki ve Sorumluluk” ile ilgili Üçüncü Bölüm’ünde yer alan 10. maddenin a/6 bendinin içeriği “Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek” hükmüne amirdir. Yasaların açık hükmüne rağmen belediyelerce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine verdiği yükümlülüğün göz ardı edildiği veya gözden kaçırdıkları bir husus olması dikkat çekmektedir.
Hali hazırda belediyeler bünyesindeki bu mevcut durum, kadro yapısı nedeni ile altından kalkılamayacak bu görevin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın il ve taşra teşkilatlarının omuzlarına yıkılmasına neden olmaktadır. Ne var ki bu görev kadro ve lojistik altyapısı nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tek başına altından kalkabileceği bir görev değildir. Yasa dışı balık ticaretini engellemek ancak Su Ürünleri Kanunu ile sorumlu ve yetkili kılınan belediyelerin kendilerine öngörülen yükümlülüklerini ifa etmeleri ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nda belediyeleri net bir şekilde görevlendiren hükme karşın uygulamada görülen boşluğun giderilmesi açısından aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak,
İç İşleri Bakanlığının bir genelge ile Belediye zabıta teşkilatlarının Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları net bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını;
ayrıca Belediyelerin bu görevleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için Veteriner Şube Müdürlükleri bünyesinde bir Su Ürünleri Birimi kurulmasını ve bu birimlerde de en az bir su ürünleri mühendisi istihdam edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Kenan Kedikli İstanbul Diger K. Sahibi
 • Defne Koryürek İstanbul Basın-Yayın 8 yıl önce
 • İrfaan Yürür İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Halil Özgün Ç. İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Rüstem Çoban İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Ceren Yeşilyurt İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Yasemin Ceylan İzmir Emekli 8 yıl önce
 • Engin Uzunlar İzmir Emekli 8 yıl önce
 • Gülşen Ceylan İzmir İşçi 8 yıl önce
 • Ahmet Ceylan İzmir Bilgisayar 8 yıl önce
 • Merve Üstün İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Neslihan Kılınç İzmir İşçi 8 yıl önce
 • Murat Kılınç Muğla Turizm 8 yıl önce
 • Ayşegül Kılınç Muğla Biyolog 8 yıl önce
 • Onur Nisani Hatay Mühendis 8 yıl önce
 • Zeliha Kılınç İzmir İşçi 8 yıl önce
 • Mustafa Kılınç Manisa İşçi 8 yıl önce
 • Durukan Yılmaz Kırıkkale Mühendis 8 yıl önce
 • Hakan Bozkurt Hatay Öğrenci 8 yıl önce
 • Umut Gül İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • İsa Ceylan Afyon Emekli 8 yıl önce
 • Osman Burak T. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Özlem Emir Çoban Elazığ Öğretim Elemanı 8 yıl önce
 • Yunus Şahin Ankara Otel Çalışanı 8 yıl önce
 • Doğan Can Akbaş Elazığ Mühendis 8 yıl önce
 • Ali Ç. Şanlıurfa Mühendis 8 yıl önce
 • Mustafa E. İstanbul Esnaf 8 yıl önce
 • Sami I. İstanbul - 8 yıl önce
 • Selim Cevrem İzmir Sanatçı 8 yıl önce
 • Adil Çakır Samsun Esnaf 8 yıl önce
 • Fikriye Y. Elazığ Mühendis 8 yıl önce
 • Çiğdem E. Eskişehir Öğrenci 8 yıl önce
 • Alper Fuat V. Trabzon Öğrenci 8 yıl önce
 • Gökhan Bayat Mersin Mühendis 8 yıl önce
 • Okan Y. Burdur Mühendis 8 yıl önce
 • Emrah M. Karaman Mühendis 8 yıl önce
 • Pinar Öztaş Adana Öğrenci 8 yıl önce
 • Cankut K. Kahramanmaraş Mühendis 8 yıl önce
 • Eda E. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Ahmet C. Balıkesir Öğrenci 8 yıl önce
 • Arif Borazan Edirne Mühendis 8 yıl önce
 • Bahar K. Mersin Öğretmen 8 yıl önce
 • İnan Y. Kocaeli Bankacılık-Sigorta 8 yıl önce
 • Gönül Uysal Antalya Mühendis 8 yıl önce
 • Sedat Yazıcı İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Hacer Kalay Afyon Mühendis 8 yıl önce
 • Emel E. Ankara - 8 yıl önce
 • Mert G. İsparta Mühendis 8 yıl önce
 • Mehser T. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Günerman K. Bursa Öğrenci 8 yıl önce
 • Serdar Şahin İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Emine A. Aydın Mühendis 8 yıl önce
 • Ergun S. Adana İşsiz 8 yıl önce
 • Hakan Kılınç Konya Mühendis 8 yıl önce
 • Adnan Gözbil Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Ufuk Çamur İstanbul Yönetici 8 yıl önce
 • Asli G. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Ziya Ersin U. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Mustafa M. Konya Mühendis 8 yıl önce
 • Mustafa Kemal O. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Serkan Akpinar Konya Mühendis 8 yıl önce
 • Gökhan Gökcek İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Yusuf Kaya Antalya Öğrenci 8 yıl önce
 • Ozge B. İstanbul Otel Çalışanı 8 yıl önce
 • Muhammet Kalafat Samsun Memur 8 yıl önce
 • Feriha F. Adana Arkeolog 8 yıl önce
 • Şeyma Ö. Erzincan Mühendis 8 yıl önce
 • Selman A. Konya Mühendis 8 yıl önce
 • Sibel Çelikkanat Adana Öğrenci 8 yıl önce
 • Ali A. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Çağlar Kansu Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Sonay Işık Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Pelin Yurdakul Kars Mühendis 8 yıl önce
 • Muammer Y. Afyon Mühendis 8 yıl önce
 • Dilan A. Trabzon Mühendis 8 yıl önce
 • Handan D. Kocaeli Mühendis 8 yıl önce
 • Oktay Arslan Trabzon Mühendis 8 yıl önce
 • Seda E. Diyarbakır Mühendis 8 yıl önce
 • Ertuğrul B. İstanbul Yazar 8 yıl önce
 • Ayhan Ç. Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Nursen Gurbet İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Ayla Çağlayan Ankara Yazar 8 yıl önce
 • Aslı G. Tekirdağ Mühendis 8 yıl önce
 • Deniz Şahin Ankara Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Selcen Ü. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Şeyda Bostancı Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Muhammed Y. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Sevgi Aktül İzmir Memur 8 yıl önce
 • Ömer G. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Halil İbrahim Coşkun İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Erhan T. İzmir Bankacılık-Sigorta 8 yıl önce
 • Kadir Güler Samsun Tekniker 8 yıl önce
 • Onur Bolat İzmir Tekniker 8 yıl önce
 • Ceyda K. Edirne Mühendis 8 yıl önce
 • Gülbahar Şahin Muğla Mühendis 8 yıl önce
 • Sevgi Can Elazığ Mühendis 8 yıl önce
 • Kutay Ş. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Tuğba Yalçin Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Gülşah B. Denizli Mühendis 8 yıl önce
 • Ali Duman Adana Öğrenci 8 yıl önce
 • Burak Şahin Çanakkale Öğrenci 8 yıl önce
 
« Geri1  …  7891011121314151617  …  34İleri »

Görseller

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve